The king of hobbies and the hobby of Kings

Contact us:*e-Mail: office@stampland.net*|*Tel.: +4-0722.714.394*|*Fax: +4-0318.166.897*|*Yahoo ID: laszlo_kallai

Best view with Mozilla Firefox

Monday, December 15, 2008

Noi anonime "Secretariatul FFR"

Secretariatul Federației Filatelice Române bombardează în continuare filateliștii din țară cu mesaje nesemnate. Ultima corespondență FFR are în conținut două facsimile, cererea de intervenție în dosarul nr. 43785/3/2008 având ca obiect cererea FFR de înregistrare a modificărilor actului constitutiv, depusă de S.F. Moldova - Iași, și cererea de anulare a tuturor hotărârilor Congresului FFR, înaintată instanței de C.F.I Baricada. În descrierea mesajului expeditorul a ținut să facă mențiunea "Reclamații tribunal", deși este vorba doar de cereri la care are dreptul constituțional orice persoană care se simte scurtat în drepturi. Expeditorul anonim care s-a folosit de adresa electronică "Secretariatul FFR" a transmis doar prima pagină din documentele respective, astfel informând doar parțial filateliștii. Jurnal on line pentru filateliști publică, pentru o informare completă a celor interesați, pasaje largi din cererea de intervenție în interes personal înaintat de S.F. Moldova - Iași. Astfel, în documentul depus la Tribunalul București spune:
(...) I). Solicităm admiterea în principiu a cererii de intervenţie formulată de subscrisul şi, pe fond, respingerea cererii de înscriere, în Registrul federaţiilor, a modificărilor actului constitutiv şi a statutului, formulată de Federaţia Filatelică Română – FFR, întrucât toate modificările survenite au la bază hotărâri nelegale adoptate de „Congresul” FFR din data de 25 octombrie 2008.
II). Solicităm suspendarea judecăţii prezentei cauze până la pronunţarea unei hotărâri irevocabile în cererea de anulare, care formează obiectul dosarului nr. 19950/299/2008 al Judecătoriei sectorului 1 Bucureşti. Cu cheltuieli de judecată. (...)
În speţă:
1.„Congresul” FFR din data de 25 octombrie 2008 nu a fost niciodată convocat statutar, cel puţin sub următoarele critici:

i) data stabilită arbitrar pentru congres (25 octombrie 2008) contravine prevederilor exprese ale Statutului FFR (art. 21 alin. 2) şi anului oficial filatelic internaţional (art. 7), care prevede desfăşurarea „în cursul trimestrului I”. Consecinţa este majoră, spre exemplu sub aspectul verificării gestiunii, dat fiind că anul financiar este anul calendaristic etc., dar şi pentru că FFR se situează astfel în afara calendarului federaţiilor internaţionale şi europene în domeniu.
ii) prima tendinţă de convocare a „Congresului” de către Biroul Executiv a fost emisă pe data de 10 octombrie 2008 (adresa FFR nr. 108), iar lucrările au fost convocate pentru data de 25 octombrie 2008, deci cu mult mai puţin de 30 zile înainte de data fixată, contrar prevederilor art. 22 alin. 1 din Statut.

Pretinsa „convocare” anterioară datei de 10 octombrie 2008 nu satisface cerinţele statutare, cel puţin pentru următoarele motive:

- nu provine din partea „Biroului Executiv”, ci a „purtătorului de cuvânt”, funcţie neprevăzută statutar cu atribuţia de substituire a unicului organism abilitat să convoace Congresul;
- nu îmbracă haina juridică a unei note de convocare, este intitulat „comunicat de presă” în revista „Filatelia” (există mai multe publicaţii din domeniul filatelic care apar în România, dintre care două pe plan central; revista citată şi-a pierdut, prin conţinutul său, caracterul de organ de cultură filatelică, abordând cu predilecţie întreţinerea unei atmosfere de animozitate cu alte autorităţi, precum şi cu curente politice; ştirea despre data congresului este amestecată cu alte 6 diferite chestiuni, precum şi cu urări de Anul Nou;

- pretinsa convocare nu a fost transmisă membrilor afiliaţi în condiţii obişnuite şi accesibile tuturor (statutul nu prevede transmiterea convocărilor pentru Congres prin anume organe de presă sau pe site-uri, în respectul posibilităţilor materiale reduse ale asociaţiilor afiliate), în condiţiile în care nu membrilor afiliaţi le incumbă proba comunicării convocării, ci aceasta revine FFR, care trebuie să facă dovada certă că toţi membrii afiliaţi au receptat convocarea, mijlocul uzual fiind cel poştal; - nu a fost comunicată niciodată
– nici cu cel puţin 30 de zile înainte de data convocării congresului şi nici măcar în ziua „congresului”- ordinea de zi în concret, ci s-au făcut trimiteri (cu ocazia „convocării” tardive, la prevederile statutare generice;
- nu au fost convocaţi toţi membrii afiliaţi, unii
– cu cotizaţia la zi – fiind omişi „dintr-o eroare regretabilă” recunoscută în scris de preşedintele FFR (spre exemplu, Asociaţia Filateliştilor din judeţul Botoşani, care nu împărtăşeşte practicile preşedintelui şi comitetului director), iar alţii, probabil pentru că aveau întârzieri la plata cotizaţiei (cu toate că puteau statutar şi îşi achite restanţele până în ziua Congresului, dar în privinţa niciunuia dintre cei omişi nu s-a făcut dovada că până la acea dată „s-ar fi sustras” „fără o justificare acceptată de Conferinţa Naţională sau Congres”)

- nu au fost convocaţi toţi membrii Comitetului Director, cu drept de vot deliberativ, care figurează în documentele Congresului FFR aleşi în anul 2004, depuse în dosarul persoanei juridice în iunie 2007
- materialele care urmau să fie dezbătute la Congres nu au fost niciodată trimise membrilor afiliaţi, aceştia neavând niciodată posibilitatea să le cunoască conţinutul, să le analizeze la nivelul şi cu participarea specialiştilor asociaţiilor afiliate şi nici să precizeze mandatul delegaţilor lor la Congres. Redactate într-o formă sumară (spre exemplu, Raportul Biroului Executiv, pentru o „activitate” de 4 ani, conţine 94 rânduri inexpresive!), „materialele” au fost difuzate numai delegaţilor prezenţi, la intrarea în sala de şedinţă pe data de 25 octombrie 2008 sau chiar în timpul şedinţei (spre exemplu, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli), neexistând posibilitatea practică de a fi cel puţin lecturate, nicidecum analizate de asociaţiile reprezentate;
- cu toate că, în mod nemijlocit, prin adrese oficiale trimise conducerii FFR sau prin participare la şedinţa comitetului director, un număr semnificativ de membri afiliaţi sau persoane fizice au semnalat nelegalitatea convocării Congresului pentru data de 25 octombrie 2008 şi au solicitat convocarea cu respectarea prevederilor statutare, această solicitare pertinentă nu a fost luată în considerare de conducerea FFR, care, prin adresa nr. 124 din 21 octombrie 2008, a recunoscut sub semnătura preşedintelui FFR, asumarea de către actualii membri ai Comitetului Director, a răspunderii pentru întârzierea cu 15 zile(!!!) a convocării Congresului (care, în realitate, nu a fost convocat legal niciodată!)
- depunerea candidaturilor a fost iniţial sistată pe data de 11 octombrie 2008 (adică la mai puţin de 24 ore de la actul „convocării” din 10 octombrie 2008; numai ca urmare a unor critici vehemente din partea unor membri afiliaţi şi persoane fizice – dar şi a altor interese pe care le vom demonstra pe parcursul procesului - depunerea candidaturilor a fost reluată.

2. Ignorarea în totalitate şi în mod făţiş, de către conducerea FFR,a procedurii legale de convocare a congresului denotă în mod pregnant intenţia vădită de manipulare, în scopul sustragerii de la controlul membrilor afiliaţi – în special control gestionar -, precum şi de permanentizarea unor structuri organizatorice la nivelul Federaţiei care, în viitor, să obstrucţioneze acest control.
Faptul că, în condiţii de deplină ilegalitate, lucrările „Congresului” s-au desfăşurat totuşi demonstrează reuşita manipulării.
Riposta unor membri afiliaţi – printre care şi Asociaţia Filateliştilor din judeţul Cluj - cărora nu li se putea aplica de către conducerea FFR „principiul omiterii dintr-o eroare regretabilă” a fost categorică, aceştia retrăgându-şi anterior datei de 25 octombrie 2008 candidaţii şi delegaţii de la lucrările „congresului”, rezervându-şi astfel dreptul de a contesta în justiţie.
În atare împrejurare, şedinţa din data de 25 octombrie 2008 a devenit un simulacru de „congres”, în care propunerea delegatului nostru cu mandat restrâns de a se convoca în condiţii statutare Congresul FFR a fost respinsă cu majoritate de voturi (votul contra aparţinând delegatului nostru) de un congres nelegal convocat şi organizat, care a validat astfel o nelegalitate preexistentă, ceea ce juridic este de neacceptat.

Ne rezervăm dreptul de a preciza şi completa motivarea prezentei cereri de intervenţie, după ce vom avea cunoştinţă despre procesul-verbal şi hotărârile „congresului”.

3. Interesul legitim lezat al subscrisei intervenientă îl reprezintă, pe de o parte, imposibilitatea de a participa în condiţii statutare şi legale, ca membru afiliat cu drepturi şi obligaţii depline, la congresul unicei entităţi federative din România în domeniul filatelic.

În al doilea rând, intervenientul este lezat prin imposibilitatea de a putea cunoaşte şi analiza activitatea federaţiei şi a organelor sale de conducere, în condiţiile în care există suspiciuni serioase asupra legalităţii unor acte de conducere în perioada supusă analizării.

În al treilea rând, este lezat interesul intervenientului de a se pronunţa, în faţa unei adunări legal constituite, asupra tuturor aspectelor organizaţiei.

În al patrulea rând, este lezat interesul legal al intervenientului de a participa la un proces electiv corect şi nu simulat, de a propune şi de a susţine candidaturi potrivit intereselor sale.

Mai mult, prin menţinerea procedurilor şi hotărârilor criticate privind organizarea şi desfăşurarea „Congresului” din anul 2008 se perpetuează precedentul periculos creat deja, în sensul că neînlăturarea procedurilor greşite „creează legea” în cadrul FFR, motivaţie care se susţine şi în prezent cu referire la Congresul FFR din anul 2004, necontestat din motive necunoscute de noi.

Hotărârile adoptate la „Congresul” FFR din data de 25 octombrie 2008 pot fi de natură să aducă grave prejudicii intereselor federaţiei, dar şi intereselor asociaţiei noastre.

Pe de o parte, aceste hotărâri sunt în mod evident nelegale, emanând de la un organism nelegal constituit.

Pe de altă parte, este total inoportună descărcarea de gestiune a activităţii comitetului director, în condiţiile în care membrii afiliaţi nu au avut posibilitatea să analizeze gestiunea, iar federaţia a fost lipsită (datorită decesului între congrese a cenzorului ales) de un control eficient, fiind folosit un „cenzor” atras de conducerea FFR asupra căreia se îndreaptă reproşurile).
Pe de altă parte, comitetul director „ales” la „Congres” reprezintă în cea mai mare măsură aceeaşi structură cu a organismului care a manipulat atât activitatea filatelică în perioada anterioară (în care numărul membrilor filatelişti a scăzut dramatic), fondurile federaţiei (asupra gestionării cărora există serioase şi deja justificate îndoieli), precum şi înseşi lucrările „congresului” (expresie a nelegalităţii din activitatea de conducere a FFR). Există serioase îndoieli asupra moralităţii unor persoane cu funcţii „onorabile” în conducerea FFR, cercetate penal sau trimise în judecată pentru infracţiuni care privesc însuşi profilul filatelic etc. În aceste condiţii poate exista şi pericolul ca o serie de documente să dispară sau să fie distruse, precum şi ca activitatea federaţiei să fie definitiv compromisă. Mai mult, din lipsa exercitării unui control eficient, poate exista posibilitatea confuziei între răspunderea individuală a unor persoane, în situaţia transmiterii unor funcţiuni între vechiul şi noul Comitet Director.
I). Solicităm ca, pe baza probelor ce le vom administra, să constataţi gravele vicii de procedură privind convocarea şi desfăşurarea întrunirii şi, pe cale de consecinţă, să binevoiţi a admite intervenţie în interes propriu şi să respingeţi cererea de înregistrare a modificărilor actului constitutiv şi statutului adoptate la „Congresul” FFR din data de 25 octombrie 2008.

II). Solicităm suspendarea judecăţii prezentei cauze până la pronunţarea unei hotărâri irevocabile în cererea de anulare formulată de Clubul Filatelic „BARICADA” din Bucureşti, care formează obiectul dosarului nr. 19950/299/2008 al Judecătoriei sectorului 1 Bucureşti şi în cadrul căreia urmează să formulăm, în termen legal, cerere de intervenţie.
În raport de cele mai sus învederate precum şi de prevederile art.244 alin. 1 Cod procedură civilă, solicităm suspendarea judecăţii cererii de înscriere a modificărilor, formulată de Federaţia Filatelică Română,până când hotărârea ce urmează a se pronunţa în pricina care a motivat suspendarea va deveni irevocabilă. (...)

18 comments:

 1. Domnule Kallai,
  Vad ca nu sunteti inspirat. Ati bagat clasamentul cu filatelistul anului 2008 prea tarziu lipsindu-l pe dl Dan Dobrescu - prietenul dvs. - sa candideze la 10 pentru Romania. Sunt sigur ca-i lua fata lui Traian Basescu. Va rog respectuos pe dvs., care le stiti pe toate, sa-i invitati pe domnii Dan Dobrescu si Florin Raicu-Patapie sa dovedeasca ca au fost alesi presedintii Asociatiilor Filatelice pentru care semneaza. Nu de alta dar sa nu se faca confuzia intre presedinte de club filatelic independent si presedinte de scara blocului, nu a blog-ului, cum a castigat detasat dl av. Leon Iancovici in clasamentele fulminante pe care le inventati. Deci domnule Kallai intrati in rolul maresalului Ion Antonescu si ordonati dlor Dan Dobrescu si Florin Raicu-Patapie in loc de celebrul: Va ordon treceti Prutul ! - Va ordon scoateti documentele domnilor presedinti !
  P.S. Poate aflati si ce functie are dna Lola in C.F.I. BARICADA si cine a ales-o.

  ReplyDelete
 2. Măi, dar ce-aţi amuţit aşa, cu toţii?

  ReplyDelete
 3. Ei, prietene, fiecare razboi are morala lui...

  ReplyDelete
 4. Stimata Doamna (Anonim 10:51),
  nu le stiu pe toate si nici nu pot intra inrolul maresalului Antonescu. Insa va aduc aminte ca in urma cu cateva zile am publicat un material - FFR are un singur membru - S. F. ROMANATI - din care reiese clar ca o parte din asociatiile si cluburile afiliate FFR au probleme privind actele. Daca ati fi citit cu atentie materialul respectiv, acolo am mentionat si CFI Baricada ca una dintre asociatii cu documentatie lipsa. Daca datele de la Ministerul Justitiei nu sunt conforme cu realitatea Dan Dobrescu, dar si ceilalti mentionati, pot transmite dovezile respective si le voi publica pe blog si voi cere explicatii Ministerului pentru dezinformarea cetatenilor.
  Va recomand sa nu va razboiti cu mine ci cu cei care in preajma dvs. au comis si mai comit in continuare tot felul de "prostioare" si, retineti, nu ma intereseaza ca pe acestia il cheama Dobrescu, Patapie sau Pascanu, Dragusanu.

  ReplyDelete
 5. Cred ca pozitia dvs. este corecta.

  ReplyDelete
 6. Anonimule, ai dreptate despre razboaie. De pilda, pe un blog a carui adresa e la sfarsit a aparut acest material. Blogul respectiv pare ca nu mai este,

  in prezent, din motive lesne de inteles. Dar pana unde a ajuns prietenul nostru ziarist, puteti vedea citind mai jos.

  Iliescu stia totul despre Dosarul "Flota"
  =========================================
  -- Ion Iliescu a stiut toate detaliile din "Dosarul Flota" * Acesta a fost informat in toamna lui 2002 de catre procurorul general de atunci al PNA, Ioan

  Amarie * Pentru faptele sale, Traian Basescu risca sa fie condamnat la 20 de ani de inchisoare

  Distrugerea flotei maritime romanesti s-a realizat prin falsificarea unor documente semnate de presedintele Traian Basescu. Acest lucru reiese din

  documentele intocmite si inaintate in toamna lui 2002 presedintelui tarii de atunci, Ion Iliescu, de catre procurorul general al Parchetului National

  Anticoruptie, Ioan Amarie. Raportul procurorului general mentioneaza toate amanuntele implicarii lui Traian Basescu in "Dosarul Flota", incepand cu

  prejudiciul de peste 300 de milioane de dolari, dar si documentele emise abuziv de acesta in calitate de ministru al Transporturilor.

  Fostul sef al procurorilor anticoruptie a precizat ca intreaga afacere a fost initiata de Traian Basescu impreuna cu Calin Marinescu zis "Shogunul", la

  inceputul anului 1990. Ulterior, afacerea a fost preluata integral de catre actualul presedinte, care la vremea respectiva detinea diferite functii:

  secretar de stat si ministru al Transporturilor. Basescu si-a asumat, ilegal, si functia de director/presedinte al Board of Directors, al societatii

  mixte Petroklav din Bahamas. El a indeplinit, in acelasi timp, si functia de ministru al Transporturilor. Din raportul lui Amariei reiese ca Traian

  Basescu, secretar de stat, ajuns, dupa alegerile din mai 1990, ministru al Transporturilor, nu avea abilitatea legala si nici un mandat expres, aprobat

  de Guvernul Romaniei, condus la vremea respectiva de Petre Roman, asa cum prevedea legislatia de atunci, pentru angajarea autoritatii statului roman la

  realizarea asocierii cu partener privat in strainatate. Si cu atat mai putin pentru semnarea de documente, pe baza carora a negociat si apoi s-a aprobat

  singur presedinte al societatii din Bahamas.

  "Implicarea lui Traian Basescu apare inca din anul 1991 cand a semnat impreuna cu Calin Marinescu o scrisoare de intentie incheiata cu unul dintre

  departamentele din cadrul Torvaid Klaveness Group - Norvegia, Klaveness Chartering. Cei doi s-au angajat sa constituie o societate mixta Petroklav Inc.

  Bahamas, avand obiectivul de activitate management, retehnologizare si operare a navelor maritime romanesti. (...) Scrisoarea de intentie a fost semnata

  in Norvegia de Basescu in calitate de sef al Departamentului Marinei Civile din cadrul Ministerului Transporturilor si de Marinescu in calitate de

  director general al CNM Petromin SA. Nu rezulta din probele administrate ca Basescu ar fi avut vreo aprobare sau mandat al vreunei autoritati ierarhice

  romane" a precizat in documentul transmis lui Ion Iliescu fostul procuror sef al PNA.

  Guvernul Roman pacalit de Basescu

  Scrisoarea de intentie mentionata mai sus s-a materializat intr-un contract de constituire a societatii mixte Petroklav Inc. Bahamas. Acest document

  continea si o clauza, si anume aprobarea ei de catre Guvernul Romaniei, cerinta care nu s-a realizat niciodata, desi contractual a intrat in derulare

  prin preluarea in managementul Petroklav Inc. Bahamas a cinci nave romanesti - Balota, Baneasa, Barbosii, Comanesti si Carbunesti.

  Dupa aceasta etapa, au fost infiintate o serie de societati mixte, printe care si Petromin Overseas Inc cu 15 companii subsidiare. "Nici in privinta

  acestor noi societati mixte nu a fost indeplinita cerinta de constituire prin hotarare de guvern. Demersurile in aceasta privinta ii reveneau in sarcina

  lui Traian Basescu in calitate de minsitru al transporturilor. Sub acest aspect invocam si falsificarea unor acte normative pentru evitarea solicitarii

  hotararii de guvern - raporta presedintelui tarii de atunci procurorul general, Amarie. Din rechizitoriu reiese ca Traian Basescu a emis la un ordin

  numerotat <<1349>> care nu a fost inregistrat si gasit la Ministerul Transporturilor, iar exemplarul gasit numai la Petromin ordona numirea membrilor

  Consiliului Imputernicilor Statului (CIS) si precizeaza ca acestia isi desfasoara actvitatea potrivit dispozitiilor legale, cu adaugire vizibila "in baza

  atributiilor din regulament. In realitate, conform legislatiei in vigoare la data respectiva CIS trebuia sa functioneze doar pe baza statutului aprobat

  prin acest act normative.

  In "regulamentul" conceput de Basescu, a aparut un pasaj prin care conducerea Petromin avea dreptul de a hotarare cu "privire la infiintarea si

  desfiintarea de suscursale, filiale si agentii situate in tara si in strainatate", respectiv dreptul de hotarare cu "privire la asocierea cu alte

  personae juridice din tara si din strainatate", atributii inexistente in legislatia in vigoare la data respectiva, adica statutul Petromin adoptat prin

  HG 19/1991.

  Basescu a vandut 15 vapoare cu 15 dolari

  Imediat dupa infiintarea puzderiei de firme prin Bahamas si Liberia, Basescu a emis Ordinul 457/1992 prin care acorda dreptul de arborare a pavilionului

  roman navelor Barbunesti, Bobalna, Balota, Bicaz, Barlad, Callatis, Breaza, Baia de Arama, Baia de Cris, Bujoreni si 22 Decembrie proprietate peste

  noapte a companiilor subsidiare.

  In aceeasi zi, Petromin a solicitat Capitaniei Portului Constanta transferul navelor din proprietatea sa, in proprietatea societatilor subsidiare din

  Liberia. Capitania Portului la randul ei a transmis cererea catre Inspectoratul de Stat al Navigatiei Civile avand anexate ordinal semnat de Basescu,

  copia notei de vanzare (Bill of Sale) in care este mentionat ca navele au fost vandute cu un dolar bucata.

  In practica maritima internationala, vanzarea unei nave se face pe baza unui contract de vanzare-cumparare numit Memorandum of Agrement si nu pe baza

  notei de vanzare.

  De asemenea, din dosarul instrainarii celor 15 nave au lipsit acte precum factura comerciala (Invoice), declaratia vamala si declaratia de incasare

  valutara.

  Vase sub doua pavilioane

  In graba tranzactiei, ordinele lui Basescu bat cap in cap.

  Astfel, cu doar cateva zile inainte sa fie vandute navele mentionate mai sus pentru o parte din ele (Carbunesti, Bobalna si Borzesti) fostul ministru al

  Transporturilor de atunci a aprobat arborarea pavilionului Liberian "pe perioada necesara rambursarii unui credit de 45 de milioane de dolari acordat

  Petromin". In realitate, aceasta suma nu a ajuns niciodata la Petromin, ci a disparut in conturile Petromin Overseas Inc. Liberia. Conform legislatiei

  autohtone si a reglementarilor maritime internationale, arborarea atat a pavilionului romanesc, cat si a pavilionului Liberian, este imposibila. Navele

  in cauza au fost radiate ilegal prin invocarea unor contracte de "bare-boat (inchiriere a navei nude), care in realitate nu au existat niciodata.

  Ulterior, cand Traian Basescu a indeplinit din nou functia de ministru al Transporturilor, a emis o serie de ordine prin care a retras dreptul de

  arborare a pavilionului romanesc tuturor navelor implicate in "Structura Liberia". Astfel, toate cele 15 nave au putut fi vandute fara probleme din

  Liberia, fara sa existe posibilitatea ca banii sa fie primiti. Ulterior acestor tranzactii, pentru a acoperi infractiunile, Petromin a solicitat Fondului

  Proprietatii de Stat mandate de vanzare in nume propriu a acelorasi nave, Acest lucru este imposibil, un bun odata vandut nu poate fi scos la mezat inca

  odata.

  Patru milioane si o nava pierduta

  Traian Basescu a mai "pierdut" o nava. Povestea vaporului Bacesti este si mai hilara ca a celor 15 nave "disparute". Aceasta nava a fost gajata la

  obtinerea unui credit de patru milioane de dolari catre Petromin Overseas Inc Liberia. Interesant este ca aceasta nava nu a fost trecuta pe listele

  anterioare, deci nici nu a fost vandut cu un dolar. Cele patru milioane de dolari au fost impartiti astfel: 3.250.000 au fost virati companiei fantome

  United Dutch; 250 de mii de dolari au fost platiti unei firme de avocati (Sinclaire Roche&Temperley), iar jumatate de million a fost virat in contul

  Petroklav Bahamas n presedintele acestei companii fiind Basescu - pentru creditare. La doar cateva zile dupa ce banii au fost "impartiti" Traian Basescu

  si-a prezentat demisia din functia de presedinte al societatii Petroklav.

  Acuzatiile procurorilor anticoruptie

  "Traian Basescu a fost trimis in judecata pentru savarsirea infractiunilor: - abuz in serviciu contra intereselor publice in forma calificata; -fals

  intelectual in forma continuata si delapidare cu consecinte deosebit de grave", au decis in rechizitoriu procurorii PNA. Pentru infractiunile enumerate

  mai sus, Basescu risca sa fie condamnat la ani de zile de detentie. Conform Codului Penal art. Art. 289. (Falsul intelectual) - se pedepseste cu

  inchisoare de la 6 luni la 5 ani. In cazul abuzului in serviciu contra intereselor publice pedeapsa este inchisoare de la 6 luni la 5 ani, iar daca

  faptele au avut consecinte deosebit de grave, pedeapsa este inchisoare de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi. Ultima acuzatie adusa

  presedintelui este infractiunea de delapidare pedepsita de Codul Penal cu inchisoare de la unu la 15 ani. In cazul in care delapidarea a avut consecinte

  deosebit de grave, pedeapsa este inchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

  Pagina realizata de Laszlo KALLAI
  __________________  http://nubasescu.weblog.ro

  Dupa razboi, scapa cine poate - nu-i asa?

  ReplyDelete
 7. Stimabile, treci la cestiune, ca nu avem vreme sa citim ce tot mananci mata de la "plebicist" incoace! Acesta nu este un blog politic, nici unul politizat cum este revista FFR si a amantei sale!

  ReplyDelete
 8. Stimabila Doamna, amanta a FFR, a avut sarcina din partea iubitului ei sa prelucreze informativ si sa adune orice "materiale", oricand bune dupa scurta lor minte tulbure, pentru un mic santaj securistic. Lasa-ne tanti si nu mai lua lectii de la Leo in materie de prelucrare informativa, ca nu mai merge! Faptele voastre se contabilizeaza, RASPUNDETI LA CELE 17 intrebari! Acolo este BUBA, nu unde, din cand in cand, se mai infrupta inculpatul Pascanu!

  ReplyDelete
 9. Stimata Anonima de la 15:41
  Pe parcursul carierei de jurnalist - aproape 19 ani - am publicat mii de articole si pe toate le-am semnat cu numele. Daca aveti timp si rabdare, o mare parte din aceste materiale jurnalistice le gasiti in arhiva ziarului unde lucrez. Le puteti lectura fara probleme. Nu imi este rusine pentru cea ce am produs ca jurnalist! Macar sa produceti si dvs. cat am produs eu!

  ReplyDelete
 10. Pascanu vi se adreseaza:
  Domnu' Dobrescu la Congresul FFR din 2004 ati avut calitatea de presedinte al CFI Baricada si ati fost delegat pentru a candida ca membru in Comitetul Director sau ati fost un impostor si ati ajuns membru in CD prin fraudarea alegerilor si inselarea filatelistilor din Romania ? Imi plac foarte mult articolele dumneavoastra laudative la adresa domnisoarei Cristina Popescu careia i-ati serbat ziua de nastere in cadru festiv impreuna cu dl Scaiceanu, oferindu-i un cadou gras. Va rog insistent sa prezentati cat mai amplu pe blog-ul ziarului Ziua, administrat de domnul Kallai, articole si studii filatelice despre minunatele timbre produse de Cristina. Datorita dvs. m-am hotarat sa-mi fac un abonament la Romfilatelia. Acum va dau ocazia sa-mi raspundeti cu obisnuitele dvs. fraze diversioniste, minciuni, delatiuni, laturi, la care sunteti Mare Maestru cand va dati anonim.
  L. Pascanu

  ReplyDelete
 11. Domnule Pascanu,
  daca mesajul este intr-adevar al lui Leonard Pascanu
  intervetia dvs. este aiurea. Faceti referire la un blog ZIUA. Nu este al ziarului ZIUA. Doar stiti acest lucru :) precum si "prietenii stiu de ce".

  ReplyDelete
 12. Pascanu spunea:
  Domnule Kallai,
  Interventia dvs. este AIUREA !
  Nu vad de ce ascundeti ca blog-ul este al ziarului ZIUA, iar dvs. il administrati pentru un salariu. Nu cred ca aveti tupeul sa sustineti ca dvs. si familia traiti doar din laturile lui Dobrescu si ceilalti ca el, care se ascund sub anonimate. Personal mi-ati spus ca dupa ce ati fost alergat de politistii din Maramures pentru santajul practicat, ziarul ZIUA v-a mutat la o alta sectie. Acum faceti pe "fata mare" sau credeti ca oamenii nu va cunosc ?! Vreti trafic cu mine ? Din acest motiv publicati cacanariile lui Dobrescu ? A lui Iancovici pamfletarul ? A lui Patapie excrocul care a furat banii revistei Filatelia ? Daca aveti ceva de lamurit fiti barbat si veniti sa aveti o discutie cu mine nu va ascundeti ca frustratul de Dobrescu, care nu a avut curajul niciodata sa vina intr-unul din forurile filatelistilor din Romania sa-si sustina laturile. Ii trimite la inaintare pe altii ca Iancovici, Melnic sau altii de teapa lor. Vreti raspuns la mizeriile postate in miez de noapte cu titlul intrebarile zilei ? Nu va voi raspunde la toate laturile domnule Kallai, desi stiti prea bine ca aveti toate raspunsurile, nu cele pe care le postati si fabricati impreuna cu Dobrescu si sleahta lui de 2-3 refulati, care nu au realizat nimic in viata decat au turnat pe unul si altul. Daca nu lucrati la blog-ul ziarului ZIUA invitati-ma la o discutie lamuritoare in biroul unde va desfasurati acum serviciul. In rest, daca mai umblati cu anonimii acestia sunteti un om fara onoare. Inainte de '89 tot anonimii acestia care erau ba secretari de partid, cum au fost Dobrescu si Melnic, ba turnatori specializati, realizau macar o cariera cu salarii mari si deplasari in strainatate. Acum isi deverseaza laturile pe blog-ul lui Kallai si a ziarului ZIUA. Daca doriti un blog personal procedati ca Elena Udrea si va vom scrie, nu va mai ascundeti. De ce aveti comentarii negative in privinta caracterului dvs pe blog-ul ziarului Ziua ? V-au ghicit cumva colegii ziaristi cum v-au ghicit si filatelistii ?! V-am primit la Congres cu politete dupa care ajuns acasa ati postat mizeria aceea de articol. Nu va e rusine dle Kalali ? Sigur nu va e rusine. Cu aceasta postare v-am dat un subiect prin care aveti ocazia ca impreuna cu Dobrescu sa varsati toate laturile impotriva mea. Dati-i drumul chiar din noaptea asta caci nu aveti somn. La lucru baieti, varsati cacanariile !

  ReplyDelete
 13. Domnule Pascanu,
  chiar si maine, dupa ora 11 va astept la biroul meu ca nu ma ascund cum sustineti dvs.

  ReplyDelete
 14. Va asigur, Domnule Kallai, ca la intalnirea de maine cu Leonard Pascanu veti fi din nou deceptionat de acest ciudat personaj, intrat fraudulos in viata filatelica. Pascanu este un om grav bolnav, care traieste intr-o alta realitate, in propria lui realitate. Nici macar nu este vorba de realitatea virtuala, pe care nu stie cum sa o acceseze, pentru ca este un analfabet pur-sange si un rau din constructie si educatie deficitara.

  ReplyDelete
 15. Pascanu spune:
  Domnule Kallai
  Dati-mi adresa.
  Iar pentru gunoierul anonim de la ora 22.24 desconspira-te lasule anonim! Turnatorule, delationistule de laturi!

  ReplyDelete
 16. Dle Dobrescu
  Puneti la dispozitie documentele cand ati fost ales dvs presedinte la CFI BARICADA. Lasati diversiunile pentru ca pana in prezent nu ati dovedit ca functia cu care semnati ati primit-o in urma unor alegeri democratice asa cum pretindeti dvs la altii. Doamna Lola ce functie are ? Sunt convins ca nu puteti oferi niciun proces-verbal de alegeri cu semnaturile participantilor prin care dvs ati fost ales presedinte.
  Cei care isi aroga functii pe care le au sunt numiti impostori. Deci pentru a nu fi acuzat ca sunteti impostorul anului dati-i prietenului Kallai documentul olograf pentru a risipi toate aceste acuzatii. Sper sa o faceti in cursul zilei de astazi pentru ca timpul trece in defavoarea dvs daca nu reusiti sa dovediti dupa 18 ani ca ati fost ales ca Nicolae Ceausescu presedinte pe viata la CFI BARICADA.

  ReplyDelete
 17. Pascanu spunea:
  Dle Kallai,
  V-am solicitat adresa de la serviciul unde va desfasurati activitatea. De ce evitati sa-mi furnizati aceasta adresa pentru a va vizita la locul de munca ?

  ReplyDelete
 18. Da' de cand se fac vizite la locul de muunca? Ce are sula cu prefectura? Si, ma rog, care este locul de munca al dlui Leonard Pascanu, poate ii facem o vizita la locul sau de munca, daca exista undeva acest loc de munca! Stam chiar si la poarta locului sau de munca, doar sa-l vedem ca se face ca munceste undeva!

  ReplyDelete

Google PageRank CheckerFree counter and web statsClicky Web Analytics