The king of hobbies and the hobby of Kings

Contact us:*e-Mail: office@stampland.net*|*Tel.: +4-0722.714.394*|*Fax: +4-0318.166.897*|*Yahoo ID: laszlo_kallai

Best view with Mozilla Firefox

Saturday, November 7, 2009

Din lada de zestre - I.

Organizatorii Expoziței "Centenarul mărcii poștale românești" au editat un catalog de 32 de pagini, care conținea regulamentul expoziției în limbile română, rusă, franceză, engleză și germană, respectiv cererea de înscriere.

Centenarul mărcii poştale româneşti
Bucureşti 15-30 noiembrie 1958
Expoziţie filatelică internaţională
Bucureşti - Palatul Poştelor

Regulamentul expoziţiei filatelice „Centenarul mărcii poştale româneşti”

Art. 1 - Pentru sărbătorirea centenarului primelor mărci poştale româneşti, va avea loc la Bucureşti o Expoziţie filatelică denumită "Centenarul mărcii poştale româneşti".
Această expoziţie este organizată de departamentul Poştelor şi Telecomunicaţiilor din ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor.
Expoziţia va avea loc loc în Bucureşti, în Palatul Poştelor, în zilele de 15-30 noiembrie 1958.
Art. 2 - Sunt admise la Expoziţie exponate din următoarele categorii:
a) mărci poştale şi scrisori prefilatelice;
b) reimpresiuni, eseuri şi machete de mărci poştale;
c) obliterări speciale;
d) literatură filatelică;
e) accesorii filatelice.
Comitetul de Organizare va tria exponatele care prezintă interes pentru expoziţie.
Nu sunt admise la Expoziţie următoarele categorii:
a) mărcile cu conţinut fascist sau profascist;
b) colecţiile de francare mecanică.
Într-o secţie anexă vor fi admise exponate maximafile şi de imprimate speciale poştale.
Falsurile şi specimenele nu sunt admise ca participaţii izolate ci numai ca materiale comparative de studiu făcând parte dintr-o colecţie determinată şi aceasta cu indicarea vizibilă şi expresă a caracterului lor.
Albumele sunt admise numai ca o completare a unei colecţii expuse în cadre. Ele sunt la dispoziţia juriului, dar nu şi a publicului.
Comitetul îşi va rezerva dreptul de a refuză orice obiect trimis spre a fi expus, fără a fi obligat să motiveze acest refuz. De asemenea îşi rezervă dreptul de a expune numai o parte dintr-o colecţie trimisă, restul colecţiei rămânând la dispoziţia juriului.
Art. 3 - Sunt admişi ca expozanţi:
a) colecţionari (individual sau în colectiv);
b) administraţii poştale;
c) muzee poştale şi alte instituţii;
d) comercianţi de mărci poştale şi materiale filatelice.
Participaţiile trebuie să fie proprietatea integrală filatelice.
Cu excepţia claselor în afara concursului, colecţiile pot fi expuse sub pseudonim. În acest caz, numele expozantului va fi cunoscut numai de Comitetul de Organizare a Expoziţiei. Expozantul este obligat să declare recompensele primite la expoziţii anterioare.
Art. 4 - Exponatele vor fi repartizate după următoarea clasificare:
I. Clasa oficială (în afara concursului) rezervată Administraţiilor de Stat şi Poştale, muzeelor poştale, împimeriilor de mărci poştale şi altor instituţii.
II. Clasa în afara concursului, rezervată membrilor juriului.
III. Clasa de concurs (rezervată celorlalţi expozanţi). Exponatele vor fi repartizate în categorii, diviziuni, secţii, grupe şi subdiviziuni, după cum urmează:
Categorii:
A. Colecţionari individuali;
B. Uniuni, cercuri şi asociaţii;
C. Comercianţi de mărci poştale persoanele din serviciul lor.
Diviziuni:
I. Mărci poştale şi obliterări privind România.
II. Mărci poştale şi obliterări din alte ţări.
III. Literatură şi publicaţii filatelice.
IV. Accesorii filatelice.
V. Documente artistice expuse de creatorii de mărci poştale.
Secţii:
Diviziunile I. Şi II. Vor fi repartizate în următoarele secţii:
1. Mărci poştale.
2. Rarităţi.
3. Obliterări speciale.
4. Prefilatelie.
5. Poştă aeriană.
6. Colecţii tematice.
7. Reimpresiuni, eseuri şi machete.
8. Mărci ale poştelor locale, mărci semi-oficiale, etichete poştale, vignete.
Grupe:
a) Vechi (emise până la 31 decembrie 1900 inclusiv);
b) Moderne (emise după 1 ianuarie 1901);
c) Colecţii al căror interes nu permite limitarea unei perioade.
Subdiviziuni:
aa) Colecţii generale şi după catalog;
bb) Colecţii specializate;
cc) Colecţii de studii ştiinţifice.
Comitetul de Organizare îşi rezervă dreptul de a schimba clasa, diviziunea, secţi, grupa şi subdiviziunea propusă de expozanţi, înconoştiinţându-i de aceasta.
În ceea ce priveşte competenţa, Juriul se orientează după prevederile art. 26 din Regulamnetul FIP.
Art. 5 - Participările membrilor Juriului vor fi expuse "în afara concursului".
Comitetul de organizare poate invita şi alţi colecţionari de a expune "în afara concursului".
Art. 6 - Participarea la expoziţie este gratuită, expozanţii neavând de plătit vreo taxă de înscriere sa de expunere.
Art. 7 - Pentru expunerea colecţiilor, Comitetul de Organizare pune la dispoziţia expozanţilor cadre avţnd dimensiunile 140X100 cm, putând conţine 12 foi de album obişnuite (dimensiunile maxime de 25X34 cm). Pentru o participare se atribuie cel mult 5 cadre. Comitetul îşi rezervă dreptulca, în cazuri speciale, să atribuie un număr mai mare de cadre.
Art. 8 - Cheltuielile de transport pentru colecţiile care urmează a fi expuse, vor fi suportate de către expozant pentru trimiterile adresate expoziţiei şi de către Comitetul de Organizare, pentru restituirea acestora. Cheltuielile de transport plătite pentru restituirea colecţiilor cuprind taxele poştale şi de recomandare fără primele de asigurare de oricefel. Pentru aceste prime expozantul va depune - dacă doreşte - sumele corespunzătoare odată cu trimiterea sau remiterea colecţiei sale.
Art. 9 - Pentru participarea la Expoziţie, declaraţia provizorie trebuie să fie trimisă recomandat Secretariatului Expoziţiei până la data de 15 septembrie 1958. În această declaraţie se va indica natura colecţiei, mărimea (numărul de cadre necesare), dacă participantul a luat parte la alte expoziţii internaţionale şi recompensele primite, precum şi clasa, categoria, diviziunea, secţia, grupa şi subdiviziunea în caredoreşte să expună.
Până la data de 1 octombrie 1958, expozantul va trimite în acelaşi condiţiuni o declaraţie definitivă, întocmită pe un formular special pus la dispoziţie de Comitetul de Organizare, şi care va cuprinde o descriere sumară a colecţiei, necesară catalogului expoziţiei. Expozantulîşi va redacta descrierea în una din următoarele limbi: română, rusă, franceză, engleză, germană.
Comitetul de Organizare va putea rezuma descrierea în catalog.
Se vor putea trimite fotografii ale pieselor ce vor fi expuse, şi care prezintă un interes deosebit, în scopul de a fi reproduse, eventual, în catalogul expoziţiei.
Art. 10 - Cu excepţia literaturii şi a accesorilor filatelice, toate piesele ce urmează a fi expuse trebuie să fie montate pe foi de album, pe cartoane sau pe orice alt material plan având o grosime de cel mult 4 mm, care vor fi aşezate în cadrele puse la dispoziţie de Comitetul de Organizare.
Art. 11 - Pentru obiectele de expus, clasate în diviziunile IV. - Literatua filatelică şi V. - Accesorii filatelice, vor fi puse la dispoziţie vitrine.
Art. 12 - Atât timp cât colecţiile sunt la dispoziţia Expoziţiei, forurile organizatoare răspund de exponate.
Art. 13 - Toate colecţiile şi piesele expuse vor fi asigurate de către Comitetul de Organizare, pe cheltuiala sa, pe toată durata Expoziţiei, împotriva incendiului şi furtului. Asigurarea se va face la valoarea stabilită de Comitetul de Organizare, şi va fi adusă la cunoştiiţa expozantului.
Expozanţii pot însă să-şi asigure şi singuri colecţiile pe cheltuiala lor la orice societate de asigurare. În aceste cazuri îşi preiua toate riscurile. Ei trebuie să dea Comitetului de Organizare o declaraţie scrisă în acest sens.
Art. 14 - Se recomandă expozanţilor să asigure colecţiile pe timpul transportului atât la ducere cât şi la restituire.
Art. 15 - Comitetul de Organizare îşi ia sarcina de a aranja prezentarea colecţiilor. În acest scop, exponatele trebuie să sosească Comitetului cel puţin cu 30 zile înainte de deschiderea Expoziţiei, adică până la 15 octombrie 1958.
Expozanţii care doresc să-şi monteze singuri - sau prin mandatari - colecţiile, trebuie să facă menţiune despre aceasta în declaraţia lor definitivă de participare.
Expozanţii vor putea să-şi aranjeze exponatele în zilele de 10-12 noimebrie 1958. În aceste zile vor fi admişi în sala de expoziţie numai pentru timpul necesar aranjării colecţiilor lor.
Art. 16 - Expozanţii trebuie să trimită foile-suport care urmează a fi expuse în cadre, în plicuri separate, câte unul pentru fiecare cadru, cu numerotarea lor pe verso şi cu indicarea piziţiei corespunzătoare, pe o schemă. În cazul când aceste indicaţii nu sunt date, Comitetul de Organizare va aşeza foile respective în cadru, cum va crede de cuviinţă.
Art. 17 - Nici o marcă poştală, nici o colecţie şi nici o piesă expusă nu va purta vreo indicaţie de preţi sau vreo menţiune că este de vânzare.
Art. 18 - Colecţiile şi piesele de expoziţie provenind din alte ţări, vor intra în R. P. Română sub regimul admiterii temporare, adică fără plata taxelor vamale de intrare în ţară. Coletele destinate Expoziţie vor fi sigilate la vamă fără a fi deschise. Deschiderea lor se va face în localul Expoziţiei, unde va funcţiona un birou vamal. La acest birou vamal se vor face şi formele de ieşire dinţară, la închiderea Expoziţiei.
Comitetul de Organizare va trimite în timp util participanţilor etichetele şi vignetele oficiale speciale ce urmează a fi lipite pe pachete sau colete.
Art. 19 - Expozanţii sunt obligaţi să ataşeze la fiecare pachet sau colet un borderou în patru exemplare, semnate de expozant, în care să se cuprindă enumerarea obiectelor trimise. Se va identifica numărul foilor numerotate şi numărul mărcilor cuprinse pe fiecare foaie, cu numărul corespunzător de catalog, indicându-se numele şi ediţia catalogului utilizat. Un al cincilea exemplar al borderoului va fi trimis Comitetului de Organizare înainte de trimiterea exponatului.
Art. 20 - Nici una din colecţiile expuse nu va putea fi modificată sau retrasă de către expozant, în timpul Expoziţiei.
După închiderea Expoziţiei, colecţiile vor fi trimise proprietarilor prin poştă, la adresa indicată şi conform art. 8 din prezentul Regulament, în cel mult 30 de zile.
Dacă vreun expozant doreşte să-şi ridice colecţia singur - sau printr-un mandatar - el va trebui să comunice aceasta odată cu declaraţia definitivă de participare sau printr-o declaraţie scrisă adresată Secretariatului Expoziţiei, până la data de 10 noiembrie 1958. Restituirea colecţiilor se va face în ordinea şi orele comunicate de Comitet.
Art. 21 - Juriul va fi numit de către Comitetul de Organizare al Expoziţiei.
Hotărârile Juriului sunt definitive.
Vor fi decernate următoarele premii:
a) "Marele Premiu al Expoziţiei" pentru cel mai bun exponat;
b) "Marele Premiu" pentru cea mai frumoasă colecţie românească prezentată de un colecţionar din RPR;
c) "Marele Premiu" pentru cea mai frumoasă colecţie românească prezentată de un colecţionar din altă ţară;
d) "Marele Premiu" pentru cea mai frumoasă colecţie de mărci din alte ţări prezentată de un colecţionar din RPR;
e) "Marele Premiu" pentru cea mai frumoasă colecţie de mărci din altă ţară prezentată de un colecţionar străin;
Nici unul dintre Marile Premii nu poate fi cumulat cu un alt Mare Premiu, sau alte premii cu rang de medalie de aur.
Se vor acorda de asemenea medalii de aur, argint aurit, argint, de bronz şi diplome.
Dacă un expozant în două clase diferite obţine pentru fiecare din ele, cât o medalie, cele două medalii îi vor putea fi atribuite.
Art. 22 - Nu este permis a se face schimburi şi tranzacţii în incinta expoziţiei. De asemenea este interzis de a se plasa anunţuri comerciale de vânzare sau schimb.Pentru schimburi se vor pune la dispoziţia filateliştilor localuri speciale, în afara incintei Expoziţiei.
Art. 23 - Fotografierea sau filmarea pieselor expuse în sălile Expoziţiei se va face numai cu autorizarea Comitetului de Organizare.
Art. 24 - Un birou de poştă oficial va fi instalat în incinta Expoziţiei. Acest birou va primi corespondenţă de orice fel pe care o va franca cu mărcile Centenarului şi o va oblitera cu o ştampilă specială.
Art. 25 - Fiecare expozant va primi gratuit o carte de intrare permanentă şi un catalog al Expoziţiei.
Se vor da gratuit cărţi de intrare permanente şi cataloage ale Expoziţiei: membrilor Comitetului de Organizare, membrilor Juriului, presei române şi străine.
Art. 26 - În cazurile neprevăzute de Regulamentul de faţă, Comitetul de Organizare va pute să ia hotărârile pe care le socoteşte necesare pentru buna desfăşurare a Expoziţiei.
Art. 27 - Prin semnarea buletinului definitiv de participare la expoziţie, se consideră că perticipantul acceptă toate condiţiunile prevăzute în Regulamentul de faţă.

No comments:

Post a Comment

Google PageRank CheckerFree counter and web statsClicky Web Analytics