The king of hobbies and the hobby of Kings

Contact us:*e-Mail: office@stampland.net*|*Tel.: +4-0722.714.394*|*Fax: +4-0318.166.897*|*Yahoo ID: laszlo_kallai

Best view with Mozilla Firefox

Wednesday, December 16, 2009

Povestea unei revoluții în 200MB

Banat Media, editura care realizează produse multimedia, a onorat aniversarea Revoluției din Timișoara, cu o carte poștală multimedia sau mai exact "carte poștală cu compact disc integrat". Mini compact discul atașat cărții poștale are un diametru de opt cm și o capacitate de maxim 200MB. Cărtea poștală are format B6 (176 mmX125 mm), corespunzător normelor Poștei Române. Tipărirea cărții poștale și a labelului CD-ului s-a făcut după standardele Euroscala Offset, astfel încât cartea poștală și CD-ul să aibă un design uniform.
Prin amabilitatea lui Emil Banciu mi-a parvenit conținutul mini compact discului. Cu ajutorul unei interfețe prietenoase, conținutul poate fii accesat în limba română și engleză. Meniul simplu are patru capitole: Cronologia evenimentelor, Videoclip, Monumente și Proclamația de la Timișoara. Primul capitol enumără în ordine cronologică evenimentele. Textul de prezentare este una simplă, clară, pe înțelesul tuturor și totuși cu caracteristicile jurnalismului profesionist. Cronologia se termină cu un Epilog: «Până târziu în ianuarie, în oraș continuă să răsună împușcături. Până târziu în ianuarie mor oameni deși în 22 decembrie dictatura a fost înlăturată. Încep să se pună întrebări despre revoluție. Chiar și până astăzi, mereu și mereu și poate întotdeauna se vor pune întrebări asupra revoluției. Prețul scump și îngândurat al libertății.»
În următoarele două capitole sunt prezentate imagini realizate în timpul evenimentelor, respectiv, cu ajutorul unei hărți interactivă, imagini ale monumentelor ce cinstesc memoria celor care și-au sacrificat viața pentru libertatea noastră.
Ultimul capitol conține textul Proclamației de la Timișoara, al documentului care prin punctul 8 a cerut ca nici un fost membru al nomenclaturii Partidului Comunist Român sau al Securității să nu poate ocupa funcții publice pe o perioadă de zece ani sau trei mandate consecutive.
Produsul Banat Media a fost realizată pentru Consiliul local și Primăria Timișoara și va fi oferit cadou musafirilor participanți la comemorarea a 20 de ani de la izbucnirea Revoluției Române.
Povestirea unei revoluții
Leagănul revoluției din 1989 a fost Timișoara, iar fitilul care a aprins șirul protestelor a fost preotul reformat László Tőkés.
Revoluția română din 1989 a constat într-o serie de proteste, lupte de stradă și demonstrații în luna decembrie a anului 1989, care au dus la sfârșitul regimului comunist din România și la căderea lui Nicolae Ceaușescu. Demonstrațiile din ce în ce mai ample au culminat cu procesul controversat și execuția lui Ceaușescu și a soției sale Elena. Înainte de revoluția română, toate celelalte state est-europene trecuseră în mod pașnic la democrație; România a fost singura țară din blocul estic care a trecut printr-o revoluție violentă și în care conducătorii comuniști au fost executați.
O încercare timidă de a protesta împotriva regimului combinată cu bucuria calificării naționalei române de fotbal la un campionat mondial (victoria cu 3-1 în fața naționalei Danemarcei a făcut ca după 20 de ani România să participe din nou la un Mondial, cel din Italia) a fost dispersată de Securitate care și-a infiltrat lucrătorii operativi printre studenți. La cea mai mare întreprindere din Timișoara, U.M.T., o parte a muncitorilor a încercat realizarea unui protest și popularizarea lui în oraș, dar Securitatea a reușit calmarea spiritelor.
În ziua de 11 decembrie 1989, la emisiunea politică "Panorama" de la postul TV Budapesta 1, s-au difuzat imagini video din Timișoara, avându-l în prim plan pe preotul reformat László Tőkés, care cerea sprijin pentru a nu fi mutat din parohia pe care o conducea. Până în ziua de 15 decembrie 1989, enoriașii și un număr mic de cetățeni ai orașului au vegheat în fața parohiei din Piața Maria. În acea seară, lucrători ai Securității, în civil, au încercat arestarea participanților, izbucnind încăierări, care însă nu s-au generalizat sau extins.
La 16 decembrie a izbucnit un protest în Timișoara, ca răspuns la încercarea guvernului de a-l evacua pe pastorul reformat László Tőkés. Pastorul făcuse recent comentarii critice la adresa regimului în mass media internațională, iar guvernul a considerat că incita la vrajbă etnică. La cererea guvernului, episcopul său l-a revocat din post, privându-l astfel de dreptul de a locui în apartamentul la care era îndreptățit ca pastor. Enoriașii s-au adunat în jurul casei sale, pentru a-l proteja de hărțuire și evacuare. Mulți trecători, printre care și enoriași ai unei biserici baptiste din apropiere, s-au alăturat protestului, necunoscând detaliile și aflând de la susținătorii pastorului că aceasta era o nouă încercare a regimului comunist de a restricționa libertatea religioasă.
Cronologia ultimelor zile ale regimului Ceaușescu
• 16 decembrie - Izbucnesc manifestările antidictatoriale și anticomuniste la Timișoara. Intervenția forțelor de ordine se soldează cu zeci de morți și răniți.
• 17 decembrie - Ședință a CPEx al CC al PCR cu privire la evenimentele din Timișoara.
• 18 - 20 decembrie - Vizita oficială de prietenie în Republica Islamică Iran a lui Nicolae Ceaușescu (fără Elena). Cu prilejul vizitei este semnat Programul pe termen lung pentru dezvoltarea cooperării economice, comerciale și tehnici dintre cele două țări.
• 19 decembrie - La Timișoara se declanșează greva generală și se cere demisia lui Nicolae Ceaușescu. Generalul Ștefan Gușă, șef al Marelui Stat Major, raportează la București că în stradă nu se află huligani, ci muncitori de la toate întreprinderile timișorene. El ordonă trupelor să intre în cazărmi.
• 20 decembrie - Timișoara devine primul oraș liber de comunism. Se constituie Frontul Democratic Român, formațiune politică antitotalitară. Seara, Nicolae Ceaușescu revine în țară. El se adresează populației, prin intermediul Televiziunii, în legătură cu evenimentele de la Timișoara, declarând că acestea sunt opera unor huligani și nu au nimic comun cu clasa muncitoare.
• 21 decembrie - Decret prezidențial de instituire a stării de necesitate în județul Timiș. Mitingul din Capitală, convocat de Nicolae Ceaușescu este întrerupt de grupurile de protestatari, care se regrupează în fața Hotelului Intercontinental, a ambasadei SUA și în Piața Romană. În cursul nopții se trage în demonstranți și se degajează terenul cu ajutorul blindatelor. Declarația și Programul în 11 puncte al Frontului Democrat Român de la Timișoara, a fost citit din balconul Operei începând cu dimineața zilei de 21 decembrie 1989.
• 21-22 decembrie - Au loc confruntări armate și demonstrații populare împotriva regimului comunist la Arad, Sibiu, Brașov, Cluj-Napoca. Soldate cu numeroase victime.
• 22 decembrie - În jurul orei 12:08, Nicolae și Elena Ceaușescu fug din sediul CC al PCR cu ajutorul unui elicopter. După o scurtă escală la Snagov cei doi sunt lăsați în zona Titu și preluați de miliție. În jurul orei 18:00 cuplul Ceaușescu este luat și depus într-o unitate militară din Târgoviște. Se desfășoară prima ședință a Comitetului Frontului Salvării Naționale, compus din vechi comuniști și disidenți, prezidată de Ion Iliescu. Au loc lupte de stradă în principalele orașe din România.
• Pe 24 decembrie în România este proclamată Victoria revoluției.
• Pe 25 decembrie, în urma unui proces al Tribunalului Militar Excepțional organizat de CFSN, Nicolae și Elena Ceaușescu sunt condamnați la moarte prin împușcare. Sentința este executată în aceeași zi în jurul orei 15:00. În după-amiaza zilei de 30 decembrie cadavrele cuplului Ceaușescu sunt înmormântate în mare secret la Cimitirul Ghencea din București.
*
**
Banat Media, the publisher who made multimedia products, has honored the anniversary of the Revolution of Timișoara, with a multimedia postcard or more precisely "postcard integrated compact disc". Mini compact disc attached post cards with a diameter of eight cm and a capacity of 200 MB. The postcard has formed B6 (176 mmX125 mm), corresponding norms of the Romanian Post. Printing post cards and label the CD was made after Euroscale Offset standards so that the postcard and the CD to have a uniform design.
Courtesy of Emil Banciu reached my mini compact disc contents. With a friendly interface, content can be accessed in English and Romanian. Simple menu has four chapters: Chronology of Events, Video, Monuments and Proclamation of Timișoara. The first chapter lists events in chronological order. Text of presentation is a simple, clear, very readable and yet with the features of professional journalism. Chronology ends with an Epilogue:
«By late January, the city still rang shots. People die in late January though December 22 the dictatorship was removed.
Begin to ask questions about the revolution.
Even until today, always and always and may always be questions on the revolution. Expensive and musing price of freedom.»
The following two chapters are presented pictures taken during events, respectively, using an interactive map, pictures of monuments that honor the memory of those who sacrificed their lives for our freedom.
The last chapter contains the Proclamation of Timișoara. The best-known requirement formed the document's 8th Point, calling for all former Romanian Communist Party nomenklatura and Securitate cadres to be banned from holding public office for a period of 10 years (or three consecutive legislatures), with an emphasis on the office of President.
Product Banat Media was made for local council and Timișoara City Hall and will be offered gift guests participating in the commemoration of 20th anniversary of the outbreak of the Romanian Revolution.
The story of a revolution
Cradle of Revolution in 1989 was Timișoara and fuse that ignited protests thread was reformed pastor László Tőkés.
The Romanian Revolution of 1989 was a week-long series of increasingly violent riots and fighting in late December 1989 that overthrew the Government of Nicolae Ceaușescu. After a trial, Ceaușescu and his wife Elena were executed. Romania was the only Eastern Bloc country to overthrow its government forcefully or to execute its leaders.
On 16 December a protest broke out in Timișoara in response to an attempt by the government to evict a dissident, Hungarian Reformed pastor László Tőkés. Tőkés had recently made critical comments against the regime to the Hungarian media, and the government alleged that he was inciting ethnic hatred. At the behest of the government, his bishop removed him from his post-thereby depriving him of the right to use the apartment to which he was entitled as a pastor-and assigned him to be a pastor in the countryside. For some time, his parishioners gathered around his home to protect him from harassment and eviction. Many passers-by, including religious Romanian students, spontaneously joined in.
As it became clear that the crowd would not disperse, the mayor, Petre Moț, made remarks suggesting that he had overturned the decision to evict Tőkés. Meanwhile, the crowd had grown impatient, and when Moț declined to confirm his statement against the planned eviction in writing, the crowd started to chant anticommunist slogans. Subsequently, police and Securitate forces showed up at the scene. By 7:30 p.m., the protest had spread, and the original cause became largely irrelevant. Some of the protesters attempted to burn down the building that housed the District Committee of the Romanian Communist Party. The Securitate responded with tear gas and water jets, while the police beat up rioters and arrested many of them. Around 9:00 p.m., the rioters withdrew. They regrouped eventually around the Romanian Orthodox Cathedral and started a protest march around the city, but again they were confronted by the security forces.
Chronology of the last days of the Ceaușescu regime
• December 16 - antidictatoriale and anti-burst events in Timișoara. Intervention forces leads to dozens of dead and wounded.
• December 17 - The meeting of the Central Executive Political Committee of the Communist Party of the events in Timișoara.
• December 18 to 20 - The official visit of friendship to the Islamic Republic of Iran's Nicolae Ceaușescu (without Elena). The visit is signed long-term programs to develop economic, commercial and techniques between the two countries.
• December 19 - In Timișoara is triggering a general strike and requested the resignation of Nicolae Ceaușescu. Gen. Ștefan Gușă, Chief of Staff, reported from Bucharest that the streets are not hooligans, but workers in all enterprises Timișoara. He ordered troops to enter the barracks.
• December 20 - Timișoara becomes the first city free of communism. It is the Romanian Democratic Front, political party antitotalitarian. Evening, Nicolae Ceaușescu returned to Romania. He addressed the population through television, about the events in Timișoara, saying that they are the work of thugs and have nothing in common with the working class.
• December 21 - Presidential Decree establishing the state of necessity in Timiș county. Rally in the capital, called by Nicolae Ceaușescu is broken by groups of protesters, which pools in front of the Hotel Intercontinental, the U.S. embassy in Piața Romană. During the night draw the demonstrators and degajează land with armor. Declaration and Program of the 11 points in Timișoara Romanian Democratic Front, has been read from the balcony of the Opera since the morning of December 21, 1989.
• 21-22 December - armed clashes and demonstrations were held against the communist regime popular at Arad, Sibiu, Brașov, Cluj-Napoca. Resulting in numerous casualties.
• December 22 - At about 12:08 o'clock, Nicolae and Elena Ceaușescu fled the Central Committee of Communist Party headquarters with a helicopter. At around 18:00 the couple Ceaușescu is taken and deposited in a military unit in Târgoviște. Place first meeting of the National Salvation Front, composed of old Communists and dissidents, chaired by Ion Iliescu. They place the streets of major cities in Romania.
• On December 24 in Romania is proclaimed revolution.
• On December 25, following a trial organized by NSFC Exceptional Military Tribunal, Nicolae and Elena Ceaușescu are sentenced to death by firing squad. The sentence is executed on the same day around 15:00. In the afternoon of December 30 Ceaușescu´s bodies are buried in great secrecy at Ghencea Cemetery in Bucharest.

1 comment:

  1. Vă felicit pentru munca depusă la acest blog. Îmi place din ce în ce mai mult filatelia, cât şi colecţionarea de cărţi poştale, nu ştiu cum se numeşte.

    ReplyDelete

Google PageRank CheckerFree counter and web statsClicky Web Analytics