The king of hobbies and the hobby of Kings

Contact us:*e-Mail: office@stampland.net*|*Tel.: +4-0722.714.394*|*Fax: +4-0318.166.897*|*Yahoo ID: laszlo_kallai

Best view with Mozilla Firefox

Thursday, October 23, 2008

Moţiunea de neîncrede faţă de conducerea FFR

Către,
FEDERAŢIA FILATELICĂ ROMÂNĂ
BIROUL EXECUTIV AL CONSILIULUI DIRECTOR
Str. Boteanu nr. 6, sectorul 1, Bucureşti

Subscrişii MEMBRI AFILIAŢI la FEDERAŢIA FILATELICĂ ROMÂNĂ, întrunind jumătate plus unu din efectivul Federaţiei,
În temeiul prevederilor art. 21 alin. 3 lit. d) din Statutul FFR (2004)
Formulăm prezenta

MOŢIUNE DE NEÎNCREDERE

faţă de Preşedintele, Secretarul general, Comitetul Director şi Biroul Executiv al Comitetului Director al Federaţiei Filatelice Române.
Solicităm Biroului Executiv al Comitetului Director convocarea, în condiţii statutare, a Congresului Extraordinar al Federaţiei Filatelice Române, care să examineze şi să admită prezenta moţiune, să demită toate organele de conducere sus-menţionate şi, pe cale de consecinţă, să hotărască alegerea unor noi organe de conducere.
Motivele moţiunii de neîncredere sunt următoarele:
1. Este notorie starea de degradare permanentă a activităţii filatelice în ansamblu din România, astfel încât în prezent filatelia, „animată” de actuala echipă de conducere:
- şi-a pierdut rolul preponderent de act de cultură în rândul populaţiei, cu deosebire al tineretului, transformându-se pregnant într-un instrument comercial speculativ, în mâna unor pretinşi „elitişti”;
- a renunţat să mai fie o mişcare de masă, restrângându-se drastic numărul filateliştilor pe tot cuprinsul ţării, iar în unele judeţe activitatea a fost abandonată complet;
- a abdicat de la principalul scop statutar (art. 9 lit. a Statut FFR 2004), anume de a promova şi dezvolta relaţii de prietenie interumană, fiind de notorietate conflictele personale întreţinute de membrii marcanţi ai comitetului director al FFR împotriva unor reali filatelişti marcanţi, soldate cu defăimări, ameninţări, abuzuri în detrimentul vieţii filatelice, îndepărtarea abuzivă şi în mod nestatutar din structurile centrale organizate, obstrucţionarea participării la expoziţii filatelice de prestigiu mondial, anatemizarea unor filatelişti marcanţi şi chiar a familiilor acestora etc.;
- a abdicat de la scopul de a dezvolta relaţii de cooperare între toţi membrii afiliaţi, fiind notorii rivalităţile şi discriminările întreţinute, în cadrul comitetului director, de unele persoane cu funcţii marcante de conducere în FFR dar aflate şi în fruntea unor entităţi locale, în detrimentul altor asociaţii nereprezenate;.
- a încălcat sistematic scopul statutar de a stabili şi menţine contacte strânse cu administraţia poştală naţională, preocuparea de bază devenind generarea şi întreţinerea unor conflicte personale sau de grup, soldate cu animozităţi, precum şi cu litigii izvorâte din atitudini neloiale şi care aduc mişcării filatelice nu numai prejudicii de imagine, dar şi lipsirea de unele avantaje materiale care altfel i s-ar fi cuvenit;
- a abdicat de la scopul statutar (art. 9 lit. g) de a stimula – prin toate mijloacele de care dispune – interesul tinerilor colecţionari filatelişti, activitatea în domeniu fiind susţinută şi chiar finanţată pe alocuri doar de câţiva veterani al mişcării filatelice;
- a abdicat de la scopul de a susţine – pe toate căile – aprofundarea studiului specializat în domeniu; manifestările ştiinţifice pe probleme privind marca şi istoria poştală românească, cercetarea materialului existent lasă impresia că sunt inexistente; editura proprie continuă să reprezinte un proiect veşnic nerealizat, iar revista „Filatelia” s-a transformat într-un mijloc de întreţinere a războaielor interpersonale;
- a abdicat de la obligaţia de a sprijini moral şi material asociaţiile filatelice în susţinerea şi dezvoltarea activităţii lor, fapt reflectat pregnant în reducerea drastică a numărului membrilor afiliaţi pe motivul neplăţii cotizaţiei de membru FFR, organele de conducere centrale ale FFR adoptând o atitudine pasivă, neanalizând cauzele restanţelor şi neadoptând nici o măsură eficientă pentru recuperarea acestor membri;
- a abdicat de la utilizarea mijlocului de acţiune statutar (art. 10 lit. d1) menit să conducă la realizarea obiectivului principal al Federaţiei şi a scopurilor activităţii sale, anume întreprinderea de acţiuni menite să promoveze imaginea administraţiei poştale naţionale pe plan intern cât şi internaţional, substituindu-i acestui mijloc conflictele personale, stările litigioase în justiţie, denigrarea prin articole publicate în presa de specialitate filatelică difuzată gratuit în sute de exemplare în rândul fruntaşilor ţării etc;
- a deturnat scopul real şi esenţa revistei „Filatelia” ca publicaţie care să susţină actul de cultură, transformând-o în tribună de trivialităţi, de discriminare nedisimulat politică, intr-un album cu poze de familie al presedintelui FFR;
- a abdicat de la organizarea activităţii de expertiză filatelică şi asigurarea desfăşurării ei în bune condiţii, dând astfel posibilitatea exprimării de regrete eterne asupra acestei neîmpliniri, venite tocmai din direcţia unor personaje care, monopolizând domeniul, s-au substituit experţilor veritabili, ajungând astfel „vedete” confirmate în dosare de urmărire penală instrumentate de procurori;
- a abdicat de la combaterea prin toate mijloacele a falsurilor şi a falsificărilor, precum şi a tuturor celorlalte practici ilegale în filatelie (art.10 lit. h), iar magistraţii bucureşteni, recunoscând comiterea unor infracţiuni de înşelăciune, se preocupă în prezent de judecarea a însuşi vârfului de lance a ierarhiei filateliei române care le-a comis în mod deliberat.
Rezultă, astfel, din aspectele sus-arătate cu titlu de exemplu, că organismele actuale de conducere a filateliei din România au abandonat complet scopul de a urmări progresul şi propagarea filateliei româneşti prin toate mijloacele permise de lege şi de a apăra interesele ei.
2. De o gravitate deosebită este ignorarea conştientă şi deliberată a cadrului legal care guvernează activitatea filatelică din România, inclusiv a propriului statut de organizare şi funcţionare a Federaţiei Filatelice Române. Astfel, spre exemplu:
2.1. Statutul FFR este astfel conceput încât să interzică accesul la justiţie pentru soluţionarea litigiilor intervenite între membrii afiliaţi, obligându-i să recunoască o judecată definitiv meşteşugită în cadrul administrativ al FFR (art. 18 Statut 2004), ceea ce contravine flagrant atât principiilor de drept unanim recunoscute, Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, dar şi Constituţiei României.
Insinuându-se ca arbitru între membrii afiliaţi, Statutul FFR nu se preocupă în nici un mod de reglementarea cadrului juridic de soluţionare a adevăratelor litigii existente între membrii afiliaţi şi Federaţie, consacrând dreptul discreţionar al Federaţiei asupra „supuşilor” săi afiliaţi.
2.2. În soluţionarea unor diferende de natură personală între unii componenţi ai actualei echipe de conducere centrală a FFR, „funcţia” foloseşte Federaţia ca instrument de presiune şi mijloc de susţinere a răfuielilor, „dictând” – expresie copiată dintr-o depeşă cu antetul FFR – represalii îndreptate nu numai împotriva opozantului, dar şi a familiei acestuia şi impune membrilor afiliaţi – sub condiţia şantajistă a menţinerii acestei calităţi în cadrul FFR – să le execute necondiţionat.
2.3. Sfidând în mod conştient largul spectru democratic şi legal care, deopotrivă, trebuie să guverneze activitatea FFR, actualele organe centrale de conducere ale Federaţiei au transformat organizaţia într-o feudă, iar membrii afiliaţi sunt lipsiţi deliberat de orice garanţie juridică atât în ceea ce priveşte participarea la viaţa de organizaţie, controlul activităţii desfăşurată de organele de conducere sub toate aspectele, cât şi stabilirea cadrului organizatoric pentru revigorarea activităţii filatelice în România.
Cel mai recent, aceste aspecte, de o gravitate excepţională, se manifestă în prezent în ceea ce priveşte organizarea şi convocarea Congresului ordinar al FFR, „aranjat” pentru data de 25 octombrie 2008. Astfel:
a) Congresul F.F.R. nu este legal convocat. Prevederea statutară (art. 21 alin. 2 raportat la art. 22) potrivit căreia Congresul se întruneşte în cursul trimestrului I şi se convoacă de către Biroul Executiv al Comitetului Director printr-o notă, la care se anexează proiectul ordinii de zi, care trebuie trimisă membrilor afiliaţi cu cel puţin 30 zile înainte de data fixată, este deliberat şi conştient ignorată. Mai mult, funcţiei Biroului executiv de a convoca lucrările Congresului i se substituie, nelegal, „purtătorul de cuvânt” al FFR – care, în realitate, este un simplu cronicar -, notei convocatoare i se substituie o cronică mondenă publicată în numărul de revelion al revistei „Filatelia”, difuzarea ştirii (inclusiv prin zvon public”) ignoră tocmai calea de comunicare letrică prin poştă, iar proiectul ordinii de zi lipseşte cu desăvârşire.
Tentativele ulterioare din partea Comitetului Director, începând cu data de 10 octombrie 2008, de a da o aparenţă de legalitate covocării Congresului pentru data de 25 octombrie 2008 sunt, de asemenea, lipsite total de eficienţă juridică, întrucât:
- este încălcată perioada în care trebuie desfăşurat Congresul, impusă imperativ de Statut pentru trimestrul I al anului calendaristic şi filatelic internaţional (art. 21 alin. 2 raportat la art. 7), perioadă optimă pentru a se putea efectua controlul gestionar complet pentru anul financiar, precum şi pentru a se adopta bugetul de venituri şi cheltuieli etc;
- este redus arbitrar şi discreţionar termenul de convocare de la 30 zile la 14 zile înaintea Congresului, ceea ce este ilegal;
- nu s-a comunicat proiectul ordinea de zi în concret, nedându-se astfel posibilitatea membrilor afiliaţi să facă propuneri, ceea ce este ilegal;
- comunicarea către membrii afiliaţi s-a efectuat prin aceeaşi procedură improprie, ceea ce este ilegal.
Pentru a fi convocat legal Congresul, nota convocatoare, la care este obligatorie ataşarea proiectului ordinii de zi în concret, trebuie expediată cu cel puţin 30 zile libere (prima şi ultima zi nu se iau în calcul), înaintea datei stabilită pentru deschiderea lucrărilor, fiind precizate în concret anul, luna, ziua şi locul unde urmează a se desfăşura Congresul.
b) În acelaşi context, semnalăm intenţia evidentă a echipei de conducere a FFR de a se sustrage oricărui control din partea membrilor afiliaţi. Astfel, cu toate că cel puţin cele zece materiale care se supun dezbaterii Congresului (art. 22 al. 3 lit. a-j) trebuiesc trimise membrilor afiliaţi cu minim 15 zile înainte de data convocării Congresului FFR, prevederea statutară obligatorie nu a fost niciodată îndeplinită, iar aceste materiale în mod practic nu există nici în prezent, din moment ce abia pe data de 24 octombrie 2008 orele 16 (adică numai cu câteva ore înainte de deschiderea preconizatului Congres) este convocat Comitetul Director pentru a le aproba şi, probabil, se vor difuza delegaţilor în ziua deschiderii lucrărilor..
Prin acest procedeu, fundamental ilegal, se urmăreşte în mod vădit necunoaşterea în mod real şi complet, de către membrii afiliaţi, a activităţii FFR şi a situaţiei gestionare cu deosebire, cu atât mai mult cu cât pe ordinea de zi formulată în termeni generali nu figurează nici raportul comisiei de cenzori şi nici alegerea unei noi comisii de cenzori în locul celei defuncte.
Raţiunea pentru care materialele ce urmează a fi supuse dezbaterii Congresului trebuie trimise, în forma definitivă, tuturor membrilor afiliaţi cu cel puţin 15 zile înainte de Congres este de o importanţă fundamentală, anume de a da posibilitatea organelor de conducere ale membrilor (inclusiv adunărilor generale!) de a le analiza, împreună cu specialişti în domenii punctuale funcţie de natura materialului, de a formula observaţii, obiecţii, propuneri, interpelări, moţiuni etc. şi de a da un mandat clar şi precis delegaţilor la Congres în privinţa descărcării de răspundere a Comitetului Director pentru perioada analizată.
Este puţin probabil că vreunul dintre delegaţii la Congres, persoane cu autoritate dar încorsetaţi de mandatul organizaţiilor pe care le reprezintă, îşi va asuma răspunderea de a da girul unor materiale pe care nu a avut, practic, timpul material de a le lectura, nicidecum de a le analiza în profunzime împreună cu cei care l-au delegat şi care îi fixează limitele mandatului.
Pe de altă parte, este lipsit de raţiune ca, în atari condiţii, delegatul respectiv să îşi asume personal răspunderea şi consecinţele pentru acordarea unui vot „în alb”, cu excepţia existenţei unei înţelegeri prealabile între votant şi beneficiarul – direct sau indirect – al votului şi care, ulterior, ar putea fi cenzurat şi infirmat de o instanţă judecătorească.
Pentru ca, sub acest aspect, lucrările Congresului să se desfăşoare în condiţii de legalitate, este obligatorie receptarea de către fiecare membru afiliat, cu minim 15 zile libere înainte de data deschiderii lucrărilor, a tuturor materialelor înscrise pe ordinea de zi, sub sancţiunea nulităţii hotărârilor adoptate în condiţii de nelegalitate.
c) În acelaşi context, care poate să releve şi o conivenţă de interese, s-a procedat la „selecţionarea” membrilor afiliaţi care ar avea dreptul să participe la Congres.
În mod abuziv, fâcăndu-se o interpretare restrictivă a prevederilor art. 16 alin. 4 din Statut, un număr considerabil de membrii afiliaţi au fost omişi de la convocare, pe motiv că şi-ar fi pierdut calitatea de membru afiliat.
Poziţia conducerii FFR este fundamental greşită, întrucât nu s-a stabilit în aceste cazuri că membrul afiliat s-a sustras de la plata cotizaţiei (în condiţiile în care, în realitate, nu a dispus de suma necesară, spre exemplu), iar justificarea debitorului să nu fi fost acceptată anterior de Conferinţa naţională ori Congres, condiţii care trebuiesc îndeplinite cumulativ şi asupra cărora nu s-a făcut dovada că au fost îndeplinite.
Pe de altă parte, însă, nu putem să nu dezvăluim că restanţele acumulate de unii membri afiliaţi, din categoria celor excluşi de la convocarea la Congres, au fost achitate de persoane binevoitoare şi nu ne îndoim că un astfel de gest, în preajma Congresului şi în atmosfera efervescentă existentă, poate echivala cu o tentativă de mituire.
d) Încălcând flagrant principiile legalităţii şi democraţiei, a dreptului de a alege şi de a fi ales, precum şi a egalităţii între cetăţeni, conducerea FFR a obstrucţionat în mod brutal depunerea candidaturilor care priveau persoane neconvenabile actualei structuri,
Aplicând unilateral, discreţionar şi abuziv prevederile statutare referitoare la termenul în care pot fi depuse candidaturile la prezentul Congres, conducerea FFR a închis lista candidaturilor la mai puţin de 24 ore de la lansarea – informă şi lipsită de eficienţă juridică – a convocatorului, după ce s-a asigurat că structura preconizată este deja asigurată cu persoanele agreate. În acest mod, după ce timp de cca 4 luni preşedintele şi un vicepreşedinte al FFR au lansat, au susţinut public şi au mediatizat – inclusiv folosind organul de presă al Federaţiei – candidatura unei apropiate, pe care o doreau fără rival, şi-au permis să obstrucţioneze candidatura şi unei a doua persoane, care nu prezenta interes, sau poate constituie, în gândirea lor, chiar un pericol, în sensul normalizării şi însănătoşirii vieţii filatelice în România ca act preponderent şi firesc de cultură. În acelaşi mod au procedat şi cu o serie de propuneri de candidaturi pentru Comitetul Director. A fost nevoie ca opinia publică filatelică să ia atitudine deschisă împotriva acestui act discriminator pentru ca „demnitarii” FFR să admită completarea listei şi cu alte candidaturi si acelea numai in privinta Comitetului Director, nu si a presedintelui FFR.
În consecinţă,
Solicităm Biroului Executiv al Comitetului Director convocarea, în condiţii statutare, a Congresului Extraordinar al Federaţiei Filatelice Române care să examineze şi să admită prezenta moţiune, să demită toate organele de conducere sus-menţionate şi, pe cale de consecinţă, să hotărască alegerea unor noi organe de conducere.

Semnatari:
1. Asociaţia Filateliştilor din Judeţul Cluj
2. Clubul Filatelic BARICADA Bucureşti
3. Societatea Filatelică "Moldova"- Iaşi
4. Clubul Filatelic Ploieşti
5. Asociaţia Filateliştilor din Judeţul Botoşani
6. Clubul Filatelic Independent "Nicolae Bălcescu" - Bucureşti
7. Asociaţia Filatelică Timişoara
8. Asociaţia Filatelică Mureş
9.
(...)

2 comments:

  1. Stie cineva cati membrii - asociatii, societati, fundatii etc. - are FFR?

    ReplyDelete
  2. Va raspund eu, care nu sunt Dan Dobrescu: oficial,in conformitate cu continutul ACTUALEI Liste la sectiunea "Membri" de pe site-ul FFR, exista un numar de 45 de asociatii afiliate (asociatii judetene, cluburi filatelice si cartofile, asociatii tematice, deci NU MAI AU TOATE judetele asociatii reprezentate in FFR, iar din cele prezente cam 30% sunt declarate la modul VERBAL (SIC!) excluse din vointa muschilor Dlui Pascanu).
    Citind convocarile sale succesive din ultima vreme, pentru acel Congres de familie si evident nestatutar, se vede ca Dl Pascanu a invitat 27 de asociatii in convocarea datata 11.10.2008, apoi, in convocarea datata 21.10.2008 a invitat (cata marinimie!) un numar de 33 de asociatii. Inca mai numaram steagurile, neica Pristanda, ca lipsesc pana la 45!

    ReplyDelete

Google PageRank CheckerFree counter and web statsClicky Web Analytics