The king of hobbies and the hobby of Kings

Contact us:*e-Mail: office@stampland.net*|*Tel.: +4-0722.714.394*|*Fax: +4-0318.166.897*|*Yahoo ID: laszlo_kallai

Best view with Mozilla Firefox

Friday, October 24, 2008

"Varianta originală de Statut al FFR"

Bună seara domnule Kállai,
Când am făcut eu armata am învăţat că este riscant să intri pe câmpul de război în timpul luptelor deoarece te poţi trezi împuşcat chiar şi de amici. Din respect faţă de ideia de muncă risc să intru pe front cu un steag alb în băţ pentru a apăra adevărul.
Am făcut parte din echipa de lucru pentru redactarea statutului FFR şi reţin că, iniţial, din acea echipă făcea parte şi domnul av. Leon Iancovici; s-au făcut completări ale echipei dar, în final, aşa cum se întâmplă la orice lucrare serioasă, unii dau doar sfaturi iar alţii rămân nişte «proşti» care trebuie să şi muncească. Proiectul de statut a rămas doar în sarcina membrilor de la Bacău dar, în mod categoric, subsemnatul şi domnul Doroş Vasile nu am constituit «grupul de la Bacău» ci am rămas «proştii» care să lucreze pentru toată ţara.
Vă rog să postaţi pe blog varianta originală de Statut al FFR, realizată de echipa de lucru pentru ca cei dornici de dreptate (teoretic toţi filateliştii) să aibă termenul de comparaţie pentru toate variantele care au apărut şi vor mai apărea. Consider că, în mod democratic, corect şi de dorit, conţinutul trebuie să fie amendat de către cei interesaţi cu evidenţierea modificărilor făcute faţă de varianta iniţială. Constat cu nedumerire şi cu regret că această regulă nu se aplică şi ca urmare, apar persoane sau grupuri care modifică doar câteva puncte după care publică textul complet ca fiind varianta proprie, ceeace constituie categoric o însuşire necuvenită a muncii iniţiale. Concret, varianta publicată recent ca fiind realizată de AF Cluj-Napoca (colegi pe care îi respect cu sinceritate în ansmblu) se află în poziţia prezentată. Oricine poate face o comparaţie de texte apăsând doar un buton al programului de redactare a textelor şi va constata că sunt modificate doar 7% dintre articole şi ca urmare, varianta prezentată nu este integral a Clujului.
Discuţiile principiale şi constructive asupra unui proiect sunt motorul progresului în orice domeniu şi ele sunt dorite de orice proiectant. Nu comentez modificările şi nu ar fi nici o problemă dacă absolut toate articolele ar fi modificate; vreau doar ca fiecare comentator să-şi asume modificările şi să respecte munca făcută de alţii măcar parţial cu folos. Rog pe toţi cei interesaţi să analizeze cu atenţie varianta iniţială care a fost prezentată cu modificări neînsuşite de autori. Să nu uităm că Federaţia este o asociaţie de persoane juridice, că ea cuprinde la această dată (conform declaraţiilor oficiale) doar 33 de membri independenţi şi că reprezentarea poate fi făcută foarte bine de un număr restrâns de persoane respectabile şi dispuse să facă un efort suplimentar de dragul unui hobby.
Sper din toată inima că forma finală a statutului să fie dovada lucidităţii unor împătimiţi ai filateliei cu capetele pe umeri, spre binele filateliştilor, oricâţi vor mai fi rămas chiar şi învrăjbiţi.
Cu consideraţie,
Mihai Ceucă - Bacău

STATUTUL FEDERAŢIEI FILATELICE ROMÂNE

Semnificatia unor abrevieri

În scopul interpretării unitare a prevederilor Statutului şi regulamentelor Federaţiei Filatelice Române, semnificaţiile unor termeni din cuprinsul acestora sunt următoarele:
1. F.F.R. sau „Federaţia” înseamnă Federaţia Filatelică Română
2. „Asociaţie filatelică” se referă la o grupare de persoane fizice (asociaţii, societăţi, cluburi, etc.) autonomă care a dobândit personalitate juridică în condiţiile legii.
3. „F.I.P.” semnifică „Federaţia Internaţională de Filatelie”.
4. „F.E.P.A.” semnifică „Federaţia Asociaţiilor Filatelice Europene”.
5. „F.I.S.A.” semnifică „Federaţia Internaţională de Studii Aerofilatelice”
6. „F.I.P.O.” semnifică „Federaţia Internaţională de Filatelie Olimpică”.

Capitolul I - DISPOZIŢII GENERALE

Art.1 - (1) F.F.R. este persoană juridică de drept privat fără scop lucrativ, care reuneşte Asociaţii filatelice cu personalitate juridică din România.
(2) Preocupările, discuţiile şi scrierile politice, religioase sau filozofice, precum şi aspiraţiile de ordin economic sunt interzise în cadrul F.F.R. şi al membrilor activi.
(3) F.F.R. este continuatoarea tuturor asociaţiilor şi societăţilor filatelice existente în România începând cu anul 1891 când, a luat fiinţă prima Societate Filatelică Română.
(4) F.F.R. este constituită şi activează în conformitate cu prevederile legislaţiei române, respectiv O.G. nr. 96 din 2000, aprobată prin Leea nr. 246/2005. Reglementările din prezentul Statut sunt racordate la structura, spiritul şi dispoziţiile statutelor unor federaţii şi asociaţii filatelice din Uniunea Europeană membre ale F.I.P.
Art.2 - F.F.R. are durată nelimitată.
Art.3 - F.F.R. este reprezentanta unică a filateliştilor şi a tuturor membrilor afiliaţi în faţa FIP, a FEPA, FISĂ, FIPO şi a altor organizaţii naţionale şi federaţii internaţionale.
Art.4 - În calitate de membră a FIP, FEPA, FISA, FIPO şi altor asemenea federaţii internaţionale, F.F.R. ca urmare a afilierii, continuă să-şi păstreze calitatea de membră a acestora, recunoaşte statutele lor şi acţionează în conformitate cu acestea.
Art.5 - (1) Federaţia se angajează să respecte autonomia fiecărei asociaţii membre.
(2) Ea nu poate sub nici o formă să facă imixtiuni în funcţionarea unei asociaţii membre ori să se substituie acesteia.
(3) Ea nu poate fi cercetată sau gasită responsabilă pentru fapte, oricare ar fi natura acestora, apărute în funcţionarea sau administrarea ilegală a unei asociaţii membre.
Art.6 - Sediul social al F.F.R. este în Bucureşti, sectorul 1, str. Boteanu nr. 6
Art.7 - F.F.R. are siglă, ştampilă şi insignă proprii.
Art.8 - Anul oficial al F.F.R. coincide cu cel al FIP şi FEPA, începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie al fiecărui an.

Capitolul II - OBIECTIVE, SCOPURI ŞI MIJLOACE DE ACŢIUNE.

Art.9 - F.F.R. îndeplineşte, cu precădere, un act de cultură în sensul cel mai larg şi acţionează consecvent pentru promovarea filateliei româneşti şi a tradiţiilor acesteia la nivel naţional şi internaţional, având ca principale obiective:
a) sprijinirea asociaţiilor membre pentru cooptarea de noi membri,
b) sprijinirea asociaţiilor membre pentru formarea şi perfecţionarea membrilor lor,
c) reprezentarea filateliştilor în compeţiile de mare interes filatelic.
Art.10 - Scopurile activităţii F.F.R. sunt următoarele:
a) Să popularizeze la nivel naţional orice aspect legat de filatelie şi să demonstreze gradul de dezvoltare al acesteia în toate formele sale;
b) Să militeze pentru asigurarea unui cadru în care filateliştii să se întâlneasca într-o atmosferă amicală;
c) Să promoveze şi să dezvolte relaţii de prietenie, cooperare şi colaborare interumană între toţi membrii afiliaţi;
d) Să reprezinte, să promoveze şi să apere interesele membrilor afiliaţi în raport cu autorităţile publice, organizaţiile, asociaţiile şi alte asemenea, din ţară şi din străinătate;
e) Să susţină un punct de vedere propriu în faţa organizaţiior filatelice naţionale ale celorlalte ţări membre la FIP şi FEPA, precum şi în faţa altor organizaţii naţionale şi internaţionale;
f) Să stabilescă şi să menţină contacte strânse cu Administraţia poştală română, precum şi cu instituţiile UPU şi cu emitenţii naţionali de timbre şi alte produse filatelice, să reprezinte şi să apere în faţa acestora interesele colecţionarilor aparţinând membrilor afiliaţi;
g) Să urmărească progresul şi propagarea filateliei româneşti prin toate mijloacele permise de lege şi să apere interesele ei;
h) Să stimuleze şi să mijlocească stabilirea şi dezvoltarea de legături filatelice între colecţionarii români şi colecţionarii din întreaga lume;
i) Să demonstreze pentru publicul general şi cel tânăr în special importanta valorilor culturale şi educationale ale filateliei şi a atractivitatii acesteia ca hobby.
j) Să actioneze prin toate mijloacele de care dispune – în cooperare cu instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale din domeniile culturii şi educaţiei – pentru încurajarea tinerilor în pasiunea de colecţionare de timbre şi participarea lor la expoziţii filatelice;
k) Să susţină – pe toate căile legale– aprofundarea studiului specializat privind marca şi istoria poştală românescă, prin cercetarea materialului filatelic existent, încurajarea cercetării şi editării unor lucrări în toate disciplinele specializate ale filateliei;
l) Să asigure îndrumarea unitară de specialitate a manifestărilor filatelice aflate în organizarea să, cât şi a membrilor afiliaţi;
m) Să încurajeze şi să sprijine în mod sistematic colecţionarii aparţinând membrilor afiliaţi care participă la expoziţii naţionale şi internaţionale;
n) Să ia orice alte măsuri necesare şi oportune în vederea realizării obiectivului principal al activităţii sale.
Art.11 - Mijloacele de acţiune ale F.F.R. menite să conducă la realizarea obiectivelor şi a scopurilor propuse:
a) Elaborarea în conformitate cu directivele F.I.P. a reglementărilor necesare organizării expoziţiilor şi a altor manifestări filatelice pe plan naţional, organizarea şi implicarea în reuşita acestora;
b) Sprijinirea informală şi morală, iar dacă există posibilităţi, logistică şi materială a asociaţiilor filatelice membre în vederea susţinerii şi dezvoltării activităţii lor;
c) Participarea la activitatea administraţiei poştale române şi a emitenţilor de mărci poştale privind stabilirea planului de emisiuni şi omologarea machetelor mărcilor poştale ce urmează a fi puse în circulaţie;
d) Intreprinderea de acţiuni menite să promoveze imaginea şi activitatea Administraţiei poştale române şi a Muzeului Naţional Filatelic atât pe plan intern cât şi internaţional.
e) Editarea revistei „Filatelia” şi a altor publicaţii şi lucrări de interes filatelic, stimularea filateliştilor să-şi aducă contribuţia la înbunătăţirea contribuţiei acesteia;
f) Crearea de legături multiple şi funcţionale cu presa scrisă şi audio-vizuală în scopul promovării obiectivelor şi scopurilor F.F.R.
g) Punerea la dispozitia membrilor şi a filateliştilor, cercetătorilor, jurnaliştilor, etc., a oricăror publicaţii şi materiale disponibile care, privesc filatelia.
h) Organizarea şi menţinerea în stare de funcţionare a Bibliotecii filatelice a Federaţiei;
i) Organizarea anuală a manifestărilor consacrate „Zilei filatelistului” şi a „Zilei mărcii poştale româneşti”;
j) Organizarea activităţii de expertiză filatelică şi asigurarea desfăşurării ei în bune condiţii;
k) Combaterea prin toate mijloacele a falsurilor şi a falsificatorilor, precum şi a oricăror practici ilegale în filatelie;
l) Protejarea prin toate mijloacele a intereselor filateliştilor români în cadrul burselor şi licitaţiilor filatelice;
m) Administrarea patrimoniului F.F.R., a valorilor materiale şi băneşti aflate în proprietate, folosinţă, custodie sau deţinute sub orice formă contractuală, etc., în conformitate cu dispoziţiile legale;
n) Folosirea oricăror mijloace de acţiune şi intreprinderea de acţiuni legale care să conducă la realizarea obiectivelor şi a scopurilor Federaţiei.

Capitolul III - STRUCTURA FEDERAŢIEI

Art.12 - F.F.R. cuprinde următoarele categorii de membri:
(1) Membri activi;
(2) Membri donatori;
(3) Membri asociaţi;
Art.13 - (1) Membrii activi sunt asociaţiile filatelice legal constituite, având personalitate juridică şi autonomie financiară, care recunosc şi aderă la prezentul statut angajându-se să plătească în mod regulat o cotizaţie anuală.
(2) Membrii donatori sunt persoanele fizice sau juridice, care susţin Federaţia prin donaţii unice sau repetate şi care acţioneaza în sensul prevederilor art. 10.
(3) Membrii asociaţi sunt federaţii şi asociaţii filatelice din străinatate care, şi-au exprimat voinţa de a colabora cu F.F.R. precum şi instituţii, fundaţii, asociaţii, cluburi de tineret, care nu au ca obiect principal filatelia dar, care o pot sprijini prin acţiunile lor pe bază de reciprocitate. Membrii asociaţi nu au regimul juridic al membrilor activi.
(4) Aprobarea cooptării de membrii donatori şi asociaţi este data de către Consiliul director la propunerea Biroului executiv al acestuia. Ei se supun ratificării la prima Conferinţa Naţională ori Congres.
(5) Membrii asociaţi nu plătesc cotizaţie şi nu au drept de vot.
(6) Asociaţiile, cluburile, formate în condiţiile art. 12 (1) din studenţi şi elevi nu plătesc taxa de înscriere şi cotizaţia anuală. Au drept de vot deliberativ.
Art.14 - (1) Fiecare asociaţie afiliată are obligaţia să respecte şi să aplice hotărârile adoptate de Congres, de Conferinţa Naţională şi deciziile Consiliului director.
(2) Fiecare membru al asociaţiilor membre are obligaţia de a apăra chiar şi în public interesele filatelice ale Federaţiei.
Art.15 - (1) Aderarea la F.F.R. se face cu aprobarea Consiliului director al F.F.R. care va fi supusă ratificării de către Conferinţa Naţionala ori Congresul Federaţiei.
Art.16 - (1) Aderarea se solicită pe baza următoarelor documente:
a) Cererea de aderare;
b) Copie autentică a sentinţei judecătoreşti de acordare a personalităţii juridice;
c) Copie a Actului constitutiv;
d) Copie a statutului asociaţiei filatelice solicitante;
e) Lista nominală membrilor organelor de conducere cu menţionarea numărului de membri cotizanţi ai solicitantului;
f) Declaraţia scrisă a preşedintelui şi secretarului din care să rezulte că asociaţia filatelică respectivă recunoaşte şi acceptă fără nici o rezervă Statutul şi Regulamentele F.F.R.
Art.17 - Refuzul cererii de aderare trebuie motivat de către Consiliul director şi comunicat solicitantului în termen de 30 zile de la data primirii acesteia.
Art.18 - Asociaţiile solicitante devin membri activi cu drepturi depline într-un interval de o lună de la data aprobării cererii de aderare, dacă fac dovada că au achitat taxa de aderare şi cotizaţia pe anul în exerciţiu indiferent de data aderării.
Art.19 - Organele executive al asociaţiilor care fac parte din F.F.R. au obligaţia ca, în termen de 30 zile de la adoptare, să notifice orice fel de modificări efectuate ulterior în ceea ce priveşte conţinutul statutului, sediul asociaţiei şi componenţa organelor sale de conducere.
Art.20 - (1) Membrii activi pot cere retragerea din F.F.R. printr-o cerere scrisă adresată Consiliului director.
(2) Retragerea se consideră acceptată la data aprobării ei de către Conferinţa naţională ori Congres şi devine efectivă de la data încheierii exerciţiului financiar pentru care s-a achitat cotizaţia, dar numai după lichidarea tuturor creanţelor şi angajamentelor de natură patrimonială faţă de F.F.R..
Art.21 - (1) Membrii activi au obligaţia să plătească o taxă de aderare şi o cotizaţie anuală, ale căror cuantum sunt stabilite de Conferinţa naţională ori de Congres la propunerea Consiliului director.
(2) Asociaţiile membre care nu şi-au achitat cotizaţia, creanţele şi alte obligaţii de natură patrimonială până în ziua deschiderii Conferinţei naţionale ori a Congresului nu pot participa la lucrările acestora;
(3) În cazul asociaţiei care nu-şi achită cuantumul cotizaţiilor, creanţelor sau a altor obligaţii de natură patrimonială pe o perioadă de doi ani, fără o justificare acceptată de Conferinţa naţională ori Congers, aceasta îşi pierde calitatea de membru afiliat.
Art. 18 (1) Înainte de excluderea unui membru afiliat din F.F.R., Consiliul director va înştiinţa în scris, cu 30 zile înainte de întrunirea sa, pe preşedintele asociaţiei în cauză, cerându-i să prezinte la şedinţă şi să depună explicaţii în scris cu privire la motivele excluderii.
(2) Neprezentarea preşedintelui la Consiliul director se consideră drept însuşirea şi asumarea motivaţiei excluderii.
Art.22 - (1) Membrii Consiliului director şi presedinţii Comisiilor de specialitate nu pot fi revocaţi decât de către Congres ca organ suprem care i-a ales sau confirmat (art.28)
(2) În mod excepţional aceste persoane pot fi revocate din funcţii de către Consiliul director pentru:
a) primirea de către Consiliul director a demisiei scrise depusă ori trimisă prin scrisoare recomandată;
b) motive grave care afectează imaginea Federaţiei ori a membrilor din structurile de conducere şi execuţie;
c) acţiuni contrare obiectivelor şi scopurilor Federaţiei.
d) Orice membru al Consiliului director care, fără o motivaţie întemeiată, nu a participat ori nu şi-a exprimat în scris punctul de vedere cu privire la ordinea de zi a trei întruniri consecutive ale Consiliului director, va fi considerat demisionar, postul sau devenind vacant. El nu va putea candida la alegerile din viitoarea legislatură.
Art.23 - (1) Toate categoriile de membri ai F.F.R. se angajează să soluţioneze pe cale amiabilă toate litigiile izvorate din activitatea filatelică, indiferent de natura lor, apelând la jurisdicţia arbitrală organizată în cadrul F.F.R.
(2) Apelarea la instanţele judecătoreşti se va face numai dacă demersurile făcute în conformitate cu prevederile paragrafului precedent, nu s-au soldat cu stingerea litigiului. În acest caz, la cererea petentului, Biroul Executiv al Consiliului director are obligaţia de a-i preda, în copie, documentele administrate de către Comisia de arbitraj în faza de conciliere amiabilă.
Art.24 - (1) Jurisdicţia arbitrală este exercitată de o Comisie de arbitraj formată din 3-5 membri aleşi, de către părţile în litigiu.
(2) Alegerea membrilor Comisiei de arbitraj se face dintr-o listă de persoane aprobată de Congresul federaţiei.
(3) Membrii aflaţi în litigiu stabilesc data şi aleg localitatea în care urmează să aibă loc arbitrajul, urmând să suporte, în cote convenite, toate cheltuielile necesare deplasării şi cazării Comisiei de arbitraj în localitatea respectivă.
(4) În comisia de arbitraj nu pot fi alese persoane care fac parte din structura organelor de conducere ale părţilor aflate în litigiu.
(5) Hotărârile Comisiei de arbitraj se iau cu majoritate de voturi, sunt definitive şi se consemnează în registrul de procese verbale al acesteia.

Capitolul IV - ORGANIZAREA FEDERAŢIEI FILATELICE ROMÂNE

Secţiunea 1
Dispoziţii comune
Art.25 - (1) Organele de conducere ale F.F.R. sunt:
a) Congresul F.F.R.
b) Conferinţa naţională
c) Consiliul director, care are în subordine nemijlocită Secretariatul general, comisiile de specialitate, redacţia revistei „Filatelia”, colectivul editorial şi alte organe de execuţie;
d) Biroul executiv al Consiliului director.
(2) Comisia de cenzori ca organ de control al activităţii economico-financiare şi gestionare a F.F.R.

Secţiunea a 2-a
Organe de conducere
1. Congresul Federaţiei
Art.26 - (1) Congresul este organul suprem de conducere a F.F.R.
(2) Congresul ordinar se întruneşte o dată la 4 ani în cursul primei părţi a trimestrului I.
(3) Congresul extraordinar se întruneşte în următoarele cazuri:
a) Dacă cel puţin 2/3 dintre membrii afiliaţi solicită să dizolve Federaţia şi depun la Consiliul director un document scris şi semnat în acest sens.
b) Inexistenţa mijloacelor băneşti necesare continuării activităţii;
c) Adoptarea unui nou statut sau modificarea celui în vigoare determinată de o nouă stare de drept ori de fapt în care FFR trebuie să-şi desfăşoare activitatea.
Art.27 - (1) Congresul ordinar se convoacă de către Biroul executiv al Consiliului director, printr-o notă care trebuie trimisă membrilor afiliaţi cu cel puţin 30 de zile înainte de data fixată.
(2) La nota de convocare a Congresului se anexează proiectul ordinii de zi.
(3) Documentele ce urmează a se supune dezbaterii Congresului sunt:
a) Raportul Biroului executiv al Consiliului director,
b) Raportul Comisiei de cenzori,
c) Bilanţul contabil şi contul de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul anterior Congresului,
d) Proiectul unui nou statut, eventual propunerile de modificare a Statutului şi a Regulamentelor în vigoare,
e) Proiectul planului expoziţional şi atribuirea organizării manifestărilor filatelice naţionale,
f) Propunerile de măsuri privind organizarea „Zilei mărcii poştale româneşti” şi a „Zilei filatelistului”.
g) Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul următor,
h) Propunerile, motivate, de acordare a titlului de „Membru de Onoare”, şi „Membru onorific”;
i) Propunerile de ratificare a membrilor donatori şi asociaţi.
j) Listele cu candidaturi pe funcţiile eligibile,
k) Alte documente.
(4) Materialele prevăzute la aliniatul precedent se trimit membrilor afiliaţi o dată cu nota de convocare pentru participarea la Congres.
(5) Ordinea de zi a unui Congres ordinar al F.F.R. se stabileşte de către Consiliul director, pe priorităţi, în conformitate cu art. 23 (3).
Art.28 - (1) Congresul este statutar constituit prin prezenţa unui număr de cel puţin jumătate plus unul din membrii afiliaţi.
(2) Atribuţiile Congresului sunt:
a) Aprobă Statutul şi Regulamentele F.F.R., precum şi eventualele modificări care sunt propuse;
b) Analizează, dezbate şi aprobă rapoartele Consiliul director şi ale Comisiilor de specialitate, modul de organizare şi de desfăşurare a activităţii F.F.R.;
c) Aprobă bugetul anual de venituri şi cheltuieli al F.F.R., bilanţul şi conturile de execuţie;
d) Alege prin vot secret preşedintele F.F.R. pentru următorii patru ani.
e) Alege prin vot secret – pentru următorii 4 ani – Consiliul director şi Comisia de cenzori;
f) Alege sau confirmă Preşedintele de onoare al F.F.R.;
g) Confirmă pentru următorii 4 ani preşedinţii comisiilor specializate, redactorii şefi ai publicaţiilor, editurii, etc. ale F.F.R.;
h) Aprobă planul expoziţional anual şi al celorlalte manifestări filatelice de nivel naţional;
i) Aprobă măsurile privind organizarea „Zilei mărcii poştale” şi a „Zilei filatelistului”;
j) Acordă titlul de „Membru de Onoare” şi de „Membru onorific”;
k) Ratifică membrii activi, donatori şi asociaţi aprobaţi de Consiliul director sau Conferinţa naţională;
l) Se pronunţă asupra moţiunilor, interpelărilor şi propunerilor primite;
m) Aprobă ştatul de funcţiuni al personalului angajat;
n) Aprobă cuantumul taxei de înscriere şi a cotizaţiei anuale;
o) Autorizeaza adeziunea sau retragerea Federaţiei dintr-o uniune, un grup sau o federaţie internaţională;
p) Stabileşte măsurile de dizolvare şi lichidare a Federaţiei, precum şi destinaţia bunurilor rămase după lichidare;
q) Exercită orice alte atribuţii prevăzute de lege sau în Statut în calitatea sa de organ suprem de conducere al F.F.R.
Art.29 - (1) Membrii activi sunt reprezentaţi la Congres de o delegaţie alcătuită din cel mult două persoane, fiecare delegaţie având dreptul la un singur vot deliberativ.
(2) Numărul delegaţilor va fi stabilit de către Consiliul director în funcţie de numărul membrilor cotizanţi ai asociaţiilor membre, expoziţii realizate pe raza de activitate şi participarea unor membri la expoziţii naţionale şi internaţionale.
Art.30 - (1) Un membru activ poate fi reprezentat de un alt membru activ, dacă are împuternicire specială în acest sens, semnată şi parafată de către organul său de conducere.
(2) La Congres participă, de drept, preşedintele F.F.R., secretarul general, ceilalţi membri ai Consiliului director, precum şi preşedinţii comisiilor de specialitate, fără drept de vot deliberativ;
(3) Consiliul director poate invita să ia parte la Congres, cu drept de vot consultativ:
a) Membrii onorifici;
b) Redactorii şefi ai publicaţiilor şi editurilor
c) Reprezentanţi ai altor organe de execuţie sau ajutatoare;
d) Comisari şi membri de juriu pentru expoziţii internaţionale;
e) Experţi recunoscuţi;
f) Membrii care au primit sărcini punctuale din partea Consiliului director;
g) Invitaţi speciali;
h) Observatori.
Art.31 - Participarea ca delegat la Congres se face pe baza împuternicirii emise de organele de conducere ale membrilor activi;
Art.32 - Moţiunile şi interpelările trebuie trimise în scris Secretarului general al F.F.R. cu cel puţin 15 zile înainte de Congres şi ele se pot referi la:
a) Modificări care se propun a fi aduse Statutului şi Regulamentelor;
b) Schimbarea unei decizii luate anterior de către Conferinţa naţională, Consiliul director şi Biroul executiv;
c) Alte probleme vitale pentru bunul mers al Federaţiei.
Art.33 - (1) Congresul alege prin vot secret Preşedintele F.F.R.
(2) Acesta supune apoi aprobării lista canditaţilor pentru membrii Consiliului director, cuprinzând mai multe candidaturi, asupra cărora Congresul se va pronunţa, de asemenea, prin vot secret.
(3) Consiliul director va fi obligatoriu ales din rândul membrilor asociaţiilor membre ale Federaţiei. Ei trebuie să fie majori şi să se bucure de deplinatatea exerciţiului drepturilor lor civice.
Art.34 - (1) Congresul alege pentru 4 ani Consiliul director format din 9 membri:
1 - preşedintele Federaţiei
1 - prim vice-preşedinte
3 - vice-preşedinţi
1 - secretar general
1 - secretar adjunct
1 - trezorier general
1 - trezorier adjunct
(2) Preşedintele, prim-vicepreşedintele, un vicepreşedinte, secretarul general şi trezorierul general constituie Biroul executiv al Consiliului director.
(3) După alegerea prin vot secret a membrilor Consiliului director, preşedintele nominalizează echipa Biroului executiv, pe care o supune la vot deschis Congresului, pentru validare cu majoritate simplă de voturi.
(4) Unul dintre vice-preşedinţi va fi desemnat consilier tehnic pe probleme de tineret.
(5) Preşedintele, secretarul general şi trezorierul vor fi persoane cu domiciliul stabil în Bucureşti.
(6) Preşedintele şi secretarul general trebuie să fie cunoscători a cel puţin unei limbi străine de circulaţie internaţională.
Art.35 - (1) Candidaturile pentru Consiliul director, formulate în scris de cei în cauză, se transmit secretariatului F.F.R. cu cel puţin 30 zile înainte de data Congresului. În Congres nu se mai primesc propuneri de candidaturi.
(2) Candidaturile se înregistrează (în ordinea primirii lor) la secretariatul Federaţiei care întocmeşte buletinele de vot în vederea alegerilor.
Art.36 - (1) Congresul alege o Comisie de validare compusă din 3-5 membri, din care un preşedinte şi un secretar.
(2) Membrii Comisiei de validare nu pot face parte din rândul delegaţilor la Congres care figurează pe lista candidaţilor
(3) Comisia de validare are următoarele atribuţii:
a) Verifică împuternicirile delegaţilor şi lista cu ceilalţi participanţi, aprobată de Consiliul director şi propune deschiderea lucrărilor Congresului;
b) Efectuează numărătoarea voturilor şi validează alegerile.
Art.37 - (1) Hotărârile Congresului se adoptă cu jumătate plus unu din voturile împuterniciţilor prezenţi, cu excepţia celor privind retragerea calităţii de membru şi neratificarea cererii de afiliere, care se iau cu o majoritate de 2/3 din totalul membrilor cu drept de vot participanţi la Congres.
(2) Cu excepţia alegerii membrilor Consiliului director şi a Comisiei de cenzori, votul preşedintelui F.F.R. este preponderent în caz de egalitate de voturi.
(3) Dacă cu ocazia votării prin vot deschis se realizează egalitate între doi candidaţi după două tururi cu majoritate simplă de vot, se trece la votul secret.
Art.38 - Hotărârile Congresului F.F.R. se comunică membrilor afiliaţi în termen de 30 de zile de la încheierea lui.
Art.39 - (1) Deliberarile Congresului sunt luate prin vot deschis cu majoritatea simplă a celor prezenţi sau împuterniciţi.
(2) Votul secret va fi acceptat de drept dacă este cerut de cel puţin jumătate plus unu dintre membrii prezenţi, cu excepţia alegerii preşedintelui şi a Consiliului director, care este secret de drept.
(3) Membrii care nu pot participa la lucrările Congresului pot fi reprezentaţi prin procură. Un membru prezent nu poate deţine mai mult de trei procuri.
(4) Votul prin corespondenţă, în cunoştinţă de cauză, este de asemenea valabil exprimat;
(5) Preşedintele F.F.R. conduce lucrările Congresului, asistat de membrii Biroului executiv.
(6) Se întocmeşte o listă de prezenţă cuprinzând membrii aflaţi efectiv la lucrări şi pe cei reprezentaţi, care va fi certificată de către preşedinte şi secretarul de şedinţă.
(7) Dacă cvorumul nu este atins, sedinţa se suspendă. Ea va fi reluată după cel puţin o oră. Deliberările şi deciziile sunt atunci valabile oricare ar fi numărul membrilor prezenti şi reprezentaţi.
(8) Hotărârile luate de Congres în limitele legii şi ale Statutului, sunt obligatorii chiar şi pentru membrii Federaţiei, care nu au luat parte la lucrări, s-au abţinut, ori au votat împotriva.

2. Conferinţa naţională
Art.40 - (1) Conferinţa naţională se reuneşte o dată pe an, în partea a doua a primului trimestru, la convocarea preşedintelui. Ea poate, de asemenea, să fie convocată la cererea Consiliului director sau la cererea scrisă a cel puţin o treime din membrii activi.
(2) Convocarea se va face printr-o notă care trebuie trimisă membrilor activi cu cel puţin 30 de zile de data stabilită.
(3) La nota de convocare a Conferinţei naţionale se anexează proiectul ordinii de zi.
(4) Documentele ce urmează a se supune dezbaterii Conferinţei naţionale sunt:
a) Raportul Biroului executiv al Consiliul director;
b) Raportul Comisiei de cenzori;
c) Bilanţul contabil şi contul de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul anterior;
d) Proiectul planului expoziţional şi atribuirea organizării manifestărilor filatelice naţionale;
e) Propunerile de măsuri privind organizarea „Zilei mărcii poştale româneşti” şi a „Zilei filatelistului”;
f) Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul următor;
g) Alte documente.
(4) Trimiterea materialelor către membrii afiliaţi prevăzute la paragraful precedent urmează regulile stabilite în art. 23 ( 4) şi ( ).
Art.41 - (1) Conferinţa naţională este statutar constituită prin prezenţa unui număr de cel puţin ½ plus unu din numărul membrilor afiliaţi.
(2) Atribuţiile Conferinţei Naţionale sunt:
a) Analizează, dezbate şi aprobă rapoartele Consiliului director şi Comisiilor de specialitate, modul de organizare şi de desfăşurare a activităţii F.F.R.;
b) Supune discuţiei şi aprobă bugetul anual de venituri şi cheltuieli al F.F.R., bilanţul şi conturile de execuţie;
c) Aprobă planul expoziţional anual şi al celorlalte manifestări filatelice de nivel naţional;
d) Aprobă măsurile privind organizarea „Zilei mărcii poştale” şi a „Zilei filatelistului”;
e) Ratifică afilierea membrilor care au fost aprobaţi de către Consiliul director;
f) Se pronunţă asupra moţiunilor şi interpelărilor;
g) Exercită orice alte atribuţii legale în calitatea să de organ de conducere al F.F.R.
Art.42 - (1) Membrii afiliaţi sunt reprezentaţi la Conferinţa naţională în condiţiile prevăzute de art. 25 (1-3).
Art.43 - Participarea la Conferinţa naţională iar, în cadrul acestuia, dreptul de vot deliberativ se exercită în condiţiile art. 26
Art.44 - Moţiunile şi interpelările trebuie trimise în scris Secretarului general al F.F.R. cu cel puţin 15 zile înainte de Conferinţa naţională şi ele se referă la:
a) Schimbarea unei decizii luate anterior de către Consiliul director sau Biroul executiv.
b) Alte probleme vitale pentru buna desfăşurare a activităţii Federaţiei.
Art.45 - Hotărârile Conferinţei naţionale se adoptă cu ½ plus unu din voturile valabil exprimate ale împuterniciţilor prezenţi, cu excepţia celor privind retragerea calităţii de membru şi neratificarea cererii de afiliere, care se iau cu o majoritate de 2/3 din totalul membrilor afiliaţi.
Art.46 - Hotărârile Conferinţei naţionale a F.F.R. se comunică membrilor afiliaţi în termen de 30 de zile de la încheierea sa.

3. Consiliul director
Art.47 - Consiliul director este organul conducător al F.F.R. şi asigură prin Biroul sau executiv, aducerea la îndeplinire a hotărârilor Congresului şi Conferinţelor naţionale în perioada dintre două întruniri ordinare sau extraordinare ale acestora.
Art.48 - (1) Consiliul director se întruneşte la convocarea Preşedintelui cel puţin o dată pe trimestru, în afără perioadei vacanţelor estivale. Consiliul îşi poate ţine şedinţele dacă sunt prezenţi cel puţin 2/3 din membrii săi şi ia hotărâri cu cel puţin ½ plus unu din voturile membrilor care îl compun.
Art.49 - (1) Consiliul director se întruneste, în principiu, trimestrial şi ori de câte ori este convocat de preşedinte, de vicepreşedintele desemnat în caz de impediment al preşedintelui sau de către majoritatea simplă a membrilor săi.
(2) Consiliul director se poate întruni, deliberat şi decide legal, în orice localitate din România, aleasă de preşedinte, de obicei în localitatile care sunt gazda unor manifestări filatelice deosebite.
(3) Când un membru al Consiliului director demisioneaza, Consiliul poate să numească un membru care va asigura atribuţiile membrului demisionar până la Conferinţa naţională sau Congres.
(4) Membrii Consiliului director îşi asumă funcţiile în mod benevol, fără remunerare, şi sunt responsăbili de execuţia mandatelor.
(5) Cheltuielile angajate în interesul societăţii le sunt rambursate pe bază de justificare cu documente fiscale, după acordul preşedintelui.
(6) Consiliul director este investit cu puteri depline pentru a gira şi administra interesele şi activităţile societăţii. El poate să acorde delegări de putere unora dintre membrii săi.
Art.50 - La şedinţele Consiliului director pot participa persoane fizice sau reprezentanţi ai unor persoane juridice, membrii sau nu ai asociaţiilor membre, care prin capacitatea şi specializarea lor, înţeleg să ajute F.F.R. la îndeplinirea obiectivelor sale.
Art.51 - Atribuţiile Consiliului director sunt următoarele:
a) Confirmă vicepreşedinţii şi membrii Comisiilor de specialitate ale F.F.R., la propunerea Preşedintelui;
b) Aprobă planul expoziţional anual şi al celorlalte manifestări filatelice la nivel naţional;
c) Aprobă măsurile privind organizarea „Zilei mărcii poştale” şi a „Zilei filatelistului”;
d) Aprobă statul de funcţiuni şi limitele salarizării personalului angajat al F.F.R., la propunerea Preşedintelui.
Art.52 - Dacă una din funcţiile în Consiliul director se vacantează, prin retragere sau din orice alte cauze, ea va fi girată de un vicepreşedinte sau de către un membru desemnat de Consiliul director, urmând ca la prima Conferinţa naţională să se facă alegeri pentru funcţia vacantă.
Art.53 - Membrii Consiliului director sunt reeligibili.
Art.54 - După fiecare sedinţă a Consiliului director, se întocmeşte o dare de seamă un proces verbal, care va fi semnat de către secretarul general, ajutat sau înlocuit, dacă este necesăr, de către secretarul general adjunct. Documentul întocmit se păstrează la sediul Federaţiei pe suport cu foi numerotate, după ce acestea au fost supervizate de către preşedintele în exerciţiu din şedinţa respectivă. O copie a acestui document va fi trimis obligatoriu şi membrilor Consiliului director, prin orice mijloace de comunicare, care nu au luat parte la şedinţă, urmând ca la prima reuniune a Consiliului director, aceştia să prezinte în scris eventualele dezacorduri cu hotărârile luate.
Art.55 - Pentru fiecare vot în Consiliul director, scrutinul secret devine de drept dacă el este cerut chiar de către un singur membru prezent.

4. Biroul executiv al Consiliului director
Art.56 - (1) Biroul executiv al Consiliului director este organul executiv al F.F.R., se alege din rândul membrilor Consiliului director şi este alcătuit din preşedinte, prim-vicepreşedinte, un vicepreşedinte, secretarul general şi trezorierul general.
Art.57 - (1) Biroul executiv se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie la convocarea Preşedintelui; îşi poate ţine şedinţele dacă sunt prezenţi cel puţin 2/3 din membrii săi şi ia hotărâri cu cel puţin ½ plus unu din voturile membrilor care îl compun.
(2) În cazul egalităţii de voturi, decizia hotărâtoare aparţine Preşedintelui.

5. Preşedintele F.F.R.
Art.58 - (1) Preşedintele reprezintă F.F.R. în raporturile acesteia cu alte persoane fizice sau juridice şi are mai ales calitatea de a reprezenta Federaţia în faţa justiţiei.
(2) Preşedintele conduce şedinţele Biroului executiv, ale Consiliului director, Conferinţele naţionale şi Congresele F.F.R.
(3) În perioada de absenţă sau incapacitate temporară a Preşedintelui, atribuţiunile sale sunt preluate de către prim-vicepreşedintele Federaţiei.
(4) Delegarea reprezentării în justiţie se va face prin procură specială.
Art.59 - (1) Preşedintele F.F.R. este ales pentru un mandat de 4 (patru) ani de Congresul F.F.R..
(2) O persoană poate îndeplini funcţia de Preşedinte al F.F.R. maximum 2 (două) mandate succesive de câte 4 (patru) ani.
(3) Dacă funcţia de preşedinte se vacantează prin demisie sau din orice alte cauze, ea va fi girată de către prim-vicepreşedinte care va îndeplini funcţia de „Preşedinte interimar” până la primul Congres sau Conferinţă naţională când se vor face noi alegeri.

6. Secretariatul general
Art.60 - Secretariatul general al F.F.R. este organul de administraţie curentă a acesteia şi îşi exercită atribuţiile în subordinea directă a Preşedintelui.
Art.61 - Secretariatul general este condus de Secretarul general şi este compus din personalul incadrat în muncă potrivit statului de funcţiuni şi Regulamentului de organizare şi funcţionare aprobate de Comitetul director.

7 Trezoreria generală
Art.62 - (1) Trezorierul general asigură gestiunea bunurilor materiale şi financiare ale F.F.R.
(2) Trezorierul are drept de semnătură doar impreună cu Preşedintele pentru efectuarea plăţilor şi incasărilor.
(3) Acesta ţine evidenţa contabilă în mod regulat prezentând rapoarte financiare Congresului şi este descărcat de gestiune numai după avizul Comisiei de cenzori.

8. Comisiile de specialitate
Art.63 - Comisiile de specialitate ale F.F.R. sunt organe consultative, de îndrumare, propagandă şi expertiză şi lucrează sub îndrumarea nemijlocită a unui vicepreşedinte sau membru al Consiliului director, în concordanţă cu programele aprobate de acesta.
Art.64 - (1) Numărul Comisiilor de specialitate şi preşedinţii acestora se aprobă de Congres la propunerea Consiliului director pentru perioadă de 4 ani.
(2) Comisiile de specialitate şi celelalte organe ajutătoare sunt compuse din 3-5 membri care au competenţă în domeniul respectiv.
(3) În caz de vacantare a unui post de preşedinte al Comisiei de specialitate, Consiliul director va numi pe aceasta funcţie un alt membru al Comisiei care îşi va exercita atribuţiunile până la Congres.
(4) În activitatea lor, atunci când nevoia o impune, se poate solicita ajutorul unor consultanţi de specialitate.
Art.65 - Comisiile de specialitate, revista şi editura F.F.R. funcţionează pe baza regulamentului aprobat de Congres şi a programelor anuale aprobate de Consiliul director.
Art.66 - Comisiile de specialitate au obligaţia de a prezenta anual Comitetului director, spre aprobare, raportul şi programul lor de activitate.

Secţiunea a 3-a
Comisia de cenzori
Art.67 - (1) Controlul activităţii economico-financiare şi de gestionare a F.F.R. se efectuiază de Comisia de cenzori care se compune din specialişti în domeniile economic sau financiar.
(2) Comisia de cenzori este compusă din 3-5 membri, din care un preşedinte, un vicepreşedinte, un secretar şi 2 membri. Funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte, secretar ai Comisiei se aleg de către componenţii Comisiei.
(3) Comisia de cenzori este independentă şi răspunde numai în faţa Congresului Federaţiei. Cenzorii nu pot face parte din Consiliul director.
(4) Preşedintele Comisiei de cenzori iar, în lipsă acestuia, vicepreşedintele sau un înlocuitor, poate să asiste la şedinţele Consiliului director şi are drept de vot consultativ.
Art.68 - (1) Comisia de cenzori are sarcina executării controlului de fond de fond asupra gestionării şi gospodăririi mijloacelor materiale şi băneşti ale F.F.R. verificând respectarea normelor legale cu privire la:
a) Existenţa, integritatea şi păstrarea bunurilor de orice fel;
b) Utilizarea mijloacelor materiale şi băneşti;
c) Efectuarea incasărilor şi plăţilor de orice fel;
d) Conducerea evidenţei contabile şi realitatea datelor înscrise în bilanţuri şi conturi de execuţie.
(2) În exercitarea atribuţiilor sale, Comisia de cenzori are dreptul să efectueze controale inopinate- ori de câte ori consideră necesăr – în toate locurile unde se păstrează şi se vehiculează valori materiale şi băneşti ale Federaţiei.
(3) Controlul gestionar de fond se execută cel puţin o dată pe an şi se prezintă Conferinţei naţionale precum şi – o dată la patru ani – Congresului.
Art.69 - La cererea membrilor Comisiei de cenzori, toate persoanele care păstrează, utilizează şi vehiculează valori materiale şi băneşti ale F.F.R. au următoarele obligaţii:
a) Să prezinte pentru verificare valorile de orice fel pe care le păstrează, gestionează sau utilizează;
b) Să pună la dispoziţie toate documentele necesare controlului;
c) Să ofere date, informaţii şi explicaţii verbale sau în scris – după caz – în legătură cu obiectivele controlului.
Art.70 - În exercitarea atribuţiilor prevăzute de prezentul Statut, Comisia de cenzori are următoarele obligaţii:
a) Să execute controlul gestionar de fond în condiţiile şi termenele stabilite;
b) Să încheie acte de control după fiecare acţiune;
c) Să propună măsuri de prevenire şi înlăturare a neregulilor constatate, recuperarea pagubelor şi stabilirea răspunderilor în conformitate cu reglementările în vigoare.
Art.71 - Comisia de cenzori îşi desfăşoară activitatea pe baza planurilor de control aprobate de Congres şi dă anual rapoarte Conferinţei naţionale ori Congresului cu privire la activitatea ei.

Capitolul V - MANIFESTĂRI FILATELICE

Art.72 - (1) F.F.R. organizează următoarele manifestări filatelice:
a) Expoziţii;
b) „Ziua mărcii poştale româneşti”
c) „Ziua filatelistului”
d) Alte manifestări filatelice (conferinţe, simpozioane, târguri, etc.).
(2) „Ziua mărcii poştale româneşti” şi „Ziua filatelistului” sunt mărci înregistrate ca activităţi proprii ale F.F.R. şi nu se vor putea desfăşura sub egida altor autorităţi.
Art.73 - (1) F.F.R. organizează expoziţii la nivel naţional sub patronajul sau auspiciile sale, precum şi expoziţii bilaterale sau multilaterale internaţionale, în colaborare cu federaţii membre la FIP şi FEPA.
(2) Expoziţiile organizate de membrii F.F.R. se desfăşoară în concordanţă cu Regulamentul expoziţiilor aprobat de Congres.
(3) Cererile pentru obţinerea patronajului sau acordarea auspiciilor adresate F.F.R. se aproba de către Consiliul director şi se supun validării de către Conferinţa naţională ori Congres odată cu prezentarea planului expoziţiilor şi a altor manifestări filatelice. În cadrul acestor cereri trebuie să se menţioneze:
a) Denumirea persoanei fizice sau juridice solicitante şi motivele pe care se întemeiază cererea;
b) Denumirea expoziţiei, perioada şi locul organizării ei;
c) Premiile oferite (categorii, genuri, valori, etc.);
d) Numele şi prenumele comisarului general al expoziţiei,
e) Bugetul de venituri şi cheltuieli al expoziţiei care se aprobă de către Biroul executiv al Consiliul director în situatiile în care F.F.R. finanţează în totalitate sau parţial expoziţia preconizată.
(4) Preşedintele comitetului de organizare, membrii acestuia, precum şi juriile se aprobă de Consiliul director al F.F.R., ţinând cont şi de propunerilor organizatorilor.
Art.74 - La expoziţiile organizate de F.F.R. pot participa:
a) Membrii asociaţiilor membre;
b) Membrii organizaţiilor naţionale filatelice membre la FIP, FEPA, FISA şi FIPO
Art.75 - (1) Paticiparea la expoziţiile internaţionale organizate de FIP, FEPA, FISA şi FIPO se aprobă de Consiliul director al F.F.R.
(2) Pentru a asigura selectarea unor exponate de succes în competiţiile internaţionale, Biroul executiv va solicita şi avizul consultativ, în scris al comisiilor de specialitate.
(3) Filateliştii din asociaţiile membre, care sunt invitaţi în nume personal să participe cu exponate la expoziţii internaţionale oranizate de către Federaţii naţionale membre la F.I.P., vor înştiinţa în scris şi secretariatul F.F.R. despre participare şi rezultatele obţinute pentru evidenţa activităţilor filatelice din cadrul F.F.R.

Capitolul VI - MIJLOACE MATERIALE ŞI FINANCIARE, VENITURI ŞI CHELTUIELI

Art.76 - (1) Mijloacele materiale şi financiare ale F.F.R. sunt următoarele:
a) Mijloace materiale: clădiri, autovehicule, utilaje, mobilier, aparatură tehnică, obiecte de birotică, cataloage, lucrări de specialitate, literatură filatelică, reviste, portofoliu de timbre şi alte efecte poştale etc.
b) Mijloace financiare: bani (lei şi valută convertibilă), cecuri bancare şi alte valori.
(2) Dobândirea în proprietate sau în folosinţă a mijloacelor materiale şi financiare se face în condiţiile Legii.
Art.77 - F.F.R. realizează venituri şi cheltuieli astfel:
a) Venituri: taxa de aderare, cotizaţii, valorificări de materiale filatelice, suprataxe din vânzarea diverselor vignete („Ziua mărcii poştale româneşti”, „Ziua filatelistului”, etc.), taxe de intrare la manifestări filatelice, taxe pentru executarea expertizelor filatelice, taxe pentru consultaţii şi evaluări de colecţii filatelice, chirii sau alte activităţi anexe, beneficii realizate din vânzarea publicaţiilor şi lucrărilor editate, beneficiile societăţilor comerciale proprii, dividendele obţinute din acţiuni, sponsorizări sau legate, publicitate internă şi externă, donaţii şi subvenţii, dobânzi provenite din plasarea sumelor disponibile, penalităţi, alte surse de venituri.
b) Cheltuieli: salariile angajaţilor, indemnizaţiile cenzorilor, impozite, cote de asigurări sociale, ajutoare de şomaj, etc., întreţinerea localurilor, reparaţii la imobile şi mobilier, achiziţii de cărţi, cataloage, reviste, etc. pentru bibliotecă, organizarea de expoziţii şi alte manifestări filatelice, subvenţii acordate membrilor afiliaţi, reclamă şi publicitate, procurări de mijloace fixe şi obiecte de inventar, indemnizaţii, prime acordate salariaţilor, premii atribuite filateliştilor care obţin rezultate apreciabile la expoziţii filatelice de prestigiu, etc., deplasări în ţară şi străinătate, în interes filatelic dovedit, rechizite şi imprimate, cheltuieli de altă natură.
Art.78 - În bugetul de venituri şi cheltuieli, veniturile reprezintă limita minimă de realizat, iar cheltuielile limita maximă de efectuat.
Art.79 - Cheltuielile se aprobă de Preşedintele F.F.R. după obţinerea acordului Biroului executiv al Consiliului director menţionat în procesul verbal de şedinţă şi în limita sumelor prevăzute în buget.
Art.80 - (1) Excedentele înregistrate la sfârşitul anului bugetar se vor destina creării următoarelor fonduri:
a) Fondul de rezervă;
b) Fondul de dezvoltare;
c) Fondul de ajutor.
(2) Fondurile prevăzute la aliniatul 1 se vor putea folosi astfel:
a) Fondul de rezervă – pentru acoperirea deficitelor bugetare sau a pagubelor provocate din cauze de forţă majoră;
b) Fondul de dezvoltare – pentru investiţii, participarea în calitate de asociat sau acţionar (???) în cadrul unor alte societăţi comerciale, în condiţiile Legii;
c) Fondul de ajutor – pentru ajutorarea unor membri ai mişcării filatelice româneşti sau familiilor lor, în caz de strictă necesitate.

Capitolul VII - DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE

Art.81 - (1) F.F.R. poate institui „titluri de onoare” şi medalii pentru a fi conferite unor personalităţi din viaţa publică internă şi internaţională care, aparţinând sau nu vreunei asociaţii membre, au adus servicii excepţionale şi au contribuit la progresul societăţii româneşti, al culturii şi al filateliei.
(2) Titlurile de „Membru de onoare” acordate de A.F.R. (Asociaţia Filateliştilor din Romania) predecesoare a F.F.R. sunt recunoscute.
Art.82 - (1) Patrimoniul fostei „AFR” rămâne în proprietatea F.F.R. de la data constituirii acesteia.
(2) Bunurile mobile şi imobile ale fostelor Filiale Judeţene din cadrul fostei AFR precum şi ale cercurilor filatelice componente rămân în proprietatea lor.
(3) În caz de revendicare a dreptului de proprietate, litigiile vor fi soluţionate în instanţă în conformitate cu legislaţia în materie.
Art.83 - (1) F.F.R. se poate dizolva – numai la cererea Consiliului director sau a unui număr de cel puţin 2/3 din membrii afiliaţi F.F.R. cu aprobarea Congresului.
(2) În caz de dizolvare Congresul desemnează, cu majoritate simpla de voturi unul sau mai mulţi lichidatori autorizaţi.
(3) Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.
(4) După dizolvarea F.F.R., patrimoniul acesteia se predă în custodie Asociaţiei Filateliştilor din Bucureşti până la reconstituirea ei.
(5) După deducerea obligaţiilor Federaţiei, fondurile financiare vor fi livrate într-un cont distinct al A.F.B., care le poate folosi doar pentru paza, conservarea, taxele şi impozitele aferente bunurilor mobile şi imobile primite în custodie.
Art.84 - Un regulament interior propus de către Biroul executiv şi aprobat de către Consiliul director va reglementa condiţiile aplicării prezentului Statut. Toate asociaţiile membre sunt obligate să se conformeze prevederilor Regulamentului adoptat.
Art.85 - (1) Prezentul Statut aprobat de Congresul F.F.R. care a avut loc în zilele de ............... la Bucureşti, intră în vigoare începând cu data aprobării de către Congres.
(2) La aceeaşi dată, Statutul aprobat la Congresul din 17-18 septembrie 2000 la Braşov se abrogă.
Art.86 - Preşedintele Federaţiei sau orice altă persoana desemnată de Consiliul director este mandat cu îndeplinirea formalităţilor de înregistrare la justiţie a Statutului conform legislatiei în vigoare.

No comments:

Post a Comment

Google PageRank CheckerFree counter and web statsClicky Web Analytics