The king of hobbies and the hobby of Kings

Contact us:*e-Mail: office@stampland.net*|*Tel.: +4-0722.714.394*|*Fax: +4-0318.166.897*|*Yahoo ID: laszlo_kallai

Best view with Mozilla Firefox

Wednesday, October 22, 2008

Proiectul de statut propus de A. F. Cluj

STATUTUL FEDERAŢIEI FILATELICE ROMÂNE

Semnificaţia unor abrevieri

În scopul interpretării unitare a prevederilor Statutului Federaţiei Filatelice Române, semnificaţiile unor termeni din cuprinsul acestuia sunt următoarele:
1. F.F.R. sau „Federaţia” înseamnă Federaţia Filatelică Română
2. Termenul de „Asociaţie filatelică” se referă la o grupare de persoane fizice (asociaţie, societate, club al colecţionarilor etc.) care are personalitate juridică si autonomie financiara în condiţiile legii şi al carei scop include organizarea activitatilor cu caracter filatelic sau conex.
3. „F.I.P.” semnifică „Federaţia Internaţională de Filatelie”.
4. „F.E.P.A.” semnifică „Federaţia Asociaţiilor Filatelice Europene”.
5. „F.I.S.A.” semnifică „Federaţia Internaţională de Studii Aerofilatelice”
6. „F.I.P.O.” semnifică „Federaţia Internaţională de Filatelie Olimpică”.

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

Art.1 - (1) F.F.R. este persoană juridică de drept privat fără scop lucrativ, care reuneşte Asociaţii filatelice cu personalitate juridică din România.
(2) F.F.R. este continuatoarea de drept la nivel naţional a Asociaţiei Filateliştilor din Romania.
(3) F.F.R. este constituită şi activează în conformitate cu prevederile legislaţiei române, respectiv O.G. nr. 26 din 2000, aprobată prin Legea nr. 246/2005. Reglementările din prezentul Statut sunt conforme cu recomandările F.I.P. si F.E.P.A.

Art.2 - F.F.R. are durată nelimitată de existenţă.

Art.3 - F.F.R. este reprezentanta unică a asociaţiilor care o constituie şi a membrilor acestora în faţa F.I.P., F.E.P.A., F.I.S.A., F.I.P.O. şi a oricăror alte organizaţii naţionale şi internaţionale de filatelie.

Art.4 - În calitate de membră a F.I.P., F.E.P.A., F.I.S.A., F.I.P.O. şi altor asemenea organisme internaţionale, F.F.R. recunoaşte statutele lor şi acţionează în conformitate cu acestea.

Art.5 - (1) Federaţia se angajează să respecte autonomia fiecărei asociaţii membre.
(2) F.F.R. nu poate sub nici o formă să facă imixtiuni în funcţionarea unei asociaţii membre ori să se substituie acesteia.
(3) F.F.R. nu poate fi cercetată sau găsită responsabilă pentru fapte, oricare ar fi natura acestora, apărute în funcţionarea sau administrarea unei asociaţii membre.

Art.6 - Sediul social al F.F.R. este în Bucureşti, sectorul 1, str. Boteanu nr. 6

Art.7 - F.F.R. are siglă, ştampilă şi insignă proprii.

Art.8 - Anul oficial al F.F.R. coincide cu cel al F.I.P. şi F.E.P.A., începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie al fiecărui an.

Capitolul II
OBIECTIVE, SCOPURI ŞI MIJLOACE DE ACŢIUNE

Art.9 - F.F.R. îndeplineşte, cu precădere un act de cultură în sensul cel mai larg şi acţionează consecvent pentru promovarea filateliei româneşti şi a tradiţiilor acesteia la nivel naţional şi internaţional, având ca principale obiective:
a) sprijinirea asociaţiilor membre pentru cooptarea de noi membri;
b) sprijinirea asociaţiilor membre pentru formarea şi perfecţionarea in domeniul filatelic a membrilor lor;
c) reprezentarea filateliştilor din Romania la nivel internaţional.
Art.10 - Scopurile activităţii F.F.R. sunt următoarele:
a) Să popularizeze la nivel national orice aspect legat de filatelie şi să promoveze dezvoltarea filateliei în toate formele sale;
b) Să militeze pentru asigurarea unui cadru de colaborare între filatelişti;
c) Să promoveze şi să dezvolte relaţii de parteneriat, prietenie si cooperare amiabilă între toţi membrii afiliaţi;
d) Să promoveze şi să apere interesele membrilor afiliaţi în raport cu autorităţile publice, organizaţiile, asociaţiile şi alte asemenea din ţară şi din strainătate;
e) Să reprezinte asociaţiile care o constituie şi pe membrii acestora în raport cu organizaţiile filatelice naţionale ale celorlalte ţări membre F.I.P. şi F.E.P.A., precum şi în faţa altor organizaţii cu caracter filatelic naţionale sau internaţionale;
f) Să stabilescă şi să menţină contacte strânse cu administraţia poştală română, precum şi cu instituţiile U.P.U. şi cu emitenţii naţionali de timbre şi alte produse filatelice, să reprezinte şi să apere în faţa acestora interesele colecţionarilor aparţinând membrilor afiliaţi;
g) Să urmărească prin toate mijloacele permise de lege progresul filateliei româneşti şi să apere interesele ei;
h) Să stimuleze stabilirea şi dezvoltarea de legături filatelice între colecţionarii români şi colecţionarii din întreaga lume.
i) Să demonstreze pentru publicul general şi cel tânăr în special importanţa valorilor culturale şi educaţionale ale filateliei şi a atractivităţii acesteia ca hobby.
j) Să acţioneze prin toate mijloacele de care dispune – în cooperare cu instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale din domeniile culturii şi educaţiei – pentru încurajarea tinerilor în pasiunea de colecţionare de timbre şi participarea lor la expoziţii filatelice;
k) Să susţină pe toate căile legale aprofundarea studiului specializat privind marca şi istoria poştală românescă, prin cercetarea materialului filatelic existent, încurajarea cercetării şi editării unor lucrări în toate disciplinele specializate ale filateliei;
l) Să asigure îndrumarea unitară de specialitate a manifestărilor filatelice aflate în organizarea sa, cât şi a membrilor afiliaţi;
m) Să încurajeze şi să sprijine în mod sistematic colecţionarii aparţinând membrilor afiliaţi care participă la expoziţii naţionale şi internaţionale;
n) Să ia orice alte măsuri necesare şi oportune în vederea realizării obiectivului principal al activităţii sale.

Art.11 - Mijloacele de acţiune ale F.F.R. menite să conduca la realizarea obiectivelor şi a scopurilor propuse:
a) Elaborarea în conformitate cu directivele F.I.P. a reglementărilor necesare organizării expoziţiilor şi a altor manifestări filatelice pe plan naţional, organizarea şi implicarea în reuşita acestora;
b) Sprijinirea activităţii asociaţiilor filatelice membre;
c) Colaborarea cu administraţia poştala romana in stabilirea planului de emisiuni;
d) Desfăşurarea de acţiuni menite să promoveze imaginea şi activitatea Administraţiei poştale române şi a Muzeului Naţional Filatelic, atât pe plan intern cât şi internaţional;
e) Editarea revistei „Filatelia” şi a altor publicaţii şi lucrări de interes filatelic, stimularea filateliştilor să-şi aducă contribuţia la îmbunătăţirea conţinutului acestora;
f) Crearea de legături multiple şi funcţionale cu presa scrisă şi audio-vizuală în scopul promovării obiectivelor şi scopurilor F.F.R.
g) Asigurarea accesului filateliştilor, cercetătorilor, jurnaliştilor etc. la publicaţiile şi materialele disponibile care privesc filatelia.
h) Organizarea şi menţinerea în stare de funcţionare a Bibliotecii filatelice a Federaţiei;
i) Organizarea anuală a manifestărilor consacrate „Zilei filatelistului” şi a „Zilei mărcii poştale româneşti”;
j) Organizarea in colaborare cu autorităţile competente ale statului a cadrului necesar pentru desfăşurarea activităţilor de expertiză filatelică şi asigurarea funcţionarii acesteia în bune condiţii;
k) Combaterea prin toate mijloacele a falsurilor şi a falsificatorilor, precum şi a oricăror practici ilegale în filatelie;
l) Protejarea intereselor filateliştilor români în cadrul expoziţiilor filatelice la nivel internaţional;
m) Administrarea patrimoniului F.F.R., a valorilor materiale şi băneşti aflate în proprietate, folosinţă, custodie sau detinute sub orice formă contractuală, în conformitate cu dispoziţiile legale;
n) Folosirea oricăror mijloace de acţiune şi întreprinderea de acţiuni legale care să conducă la realizarea obiectivelor şi a scopurilor Federaţiei.

Capitolul III
STRUCTURA FEDERAŢIEI FILATELICE ROMÂNE

Art.12 - F.F.R. cuprinde următoarele categorii de membri:
(1) Membri activi;
(2) Membri donatori;
(3) Membri asociaţi;

Art.13 - (1) Membrii activi sunt asociaţiile filatelice legal constituite, având personalitate juridică şi autonomie financiară, care desfăşoară activităţi în domeniul filateliei şi al domeniilor conexe, recunosc şi aderă la prezentul statut, angajându-se să plătească o cotizaţie anuală către F.F.R.
(2) Membrii donatori sunt persoanele fizice sau juridice, care susţin Federaţia prin donaţii şi care acţionează în sensul prevederilor art.10.
(3) Membrii asociaţi sunt federaţii şi asociaţii filatelice din străinătate care doresc să colaboreze cu F.F.R. precum şi instituţii, fundaţii, asociaţii, cluburi de tineret din ţară sau din străinătate care nu au ca obiect principal filatelia, dar care o pot sprijini prin acţiunile lor.
(4) Consiliul director al F.F.R. avizează cooptarea de membri donatori şi asociaţi la propunerea Biroului executiv al acestuia. Ei se supun ratificării la prima Conferinţă Naţională ori Congres. Cuantumul minim al donaţiilor de la care se acordă calitatea de membru donator este stabilit de către Congresul FFR.
(5) Membrii asociaţi şi donatori nu plătesc cotizaţie şi nu au drept de vot.

Art.14 - (1) Fiecare asociaţie afiliată are obligaţia să respecte şi să aplice hotărârile statutare adoptate de Congres, de Conferinţa naţională şi de Consiliul director.

Art.15 - Aderarea la F.F.R. se face în mod provizoriu cu avizul Consiliului director al F.F.R. şi trebuie supusă pentru ratificare către următoarea Conferinţă naţională ori Congres al Federaţiei.

Art.16 - (1) Aderarea se solicită pe baza următoarelor documente:
a) Cererea de aderare;
b) Copie autentică a sentinţei judecătoreşti de acordare a personalităţii juridice;
c) Copie a Actului constitutiv;
d) Copie a statutului asociaţiei filatelice solicitante;
e) Lista nominală a membrilor organelor de conducere cu menţionarea numărului de membri activi ai solicitantului;

Art.17. Refuzul cererii de aderare trebuie motivat de către Consiliul director şi comunicat solicitantului în termen de 30 zile de la data primirii acesteia. Asociaţiile cărora li s-a refuzat aderarea la FFR de către Consiliul director au dreptul sa înainteze cererea de afiliere direct către Conferinţa Naţională sau Congresul F.F.R.

Art.18. Asociaţiile solicitante devin membri activi cu drepturi depline după aprobarea cererii de aderare, imediat ce fac dovada că au achitat taxa de aderare şi cotizaţia corespunzătoare părţii din anul în exerciţiu începând cu momentul înregistrării cererii de aderare.

Art.19. Organele executive al asociaţiilor care fac parte din F.F.R. au obligaţia ca, în termen de 30 zile de la adoptare, să notifice către Consiliul director orice fel de modificări efectuate ulterior în ceea ce priveşte conţinutul statutului, sediul asociaţiei şi componenţa organelor sale de conducere.

Art.20. (1) Membrii activi pot cere retragerea din F.F.R. printr-o cerere scrisă adresată Consiliului director.
(2) Retragerea se consideră acceptată la data aprobării ei de către Conferinţa naţională ori de către Congresul F.F.R. şi devine efectivă de la data încheierii exerciţiului fînanciar pentru care s-a achitat cotizaţia, dar numai după lichidarea tuturor creanţelor şi angajamentelor de natură patrimonială faţă de F.F.R.

Art.21 - (1) Membrii activi au obligaţia să plătească o taxă de aderare şi o cotizaţie anuală, ale căror cuantum sunt stabilite de Conferinţa naţională ori de Congres la propunerea Consiliului director.
(2) Asociaţiile membre care nu şi-au achitat cotizaţia, creanţele şi alte obligaţii de natură patrimonială până în momentul deschiderii Conferinţei naţionale ori a Congresului F.F.R. nu pot participa la lucrările acestora. Consiliul director are obligaţia să notifice în scris membrilor F.F.R. sumele restante la plată cu cel puţin 30 zile înainte de desfăşurarea Conferinţei naţionale sau a Congresului F.F.R., pentru ca eventuala neacceptare a unei asociaţii la lucrările acestora datorită restanţelor financiare să nu poată fi contestată.
(3) În cazul asociaţiei care nu-şi achită cuantumul cotizaţiilor, creanţelor sau a altor obligaţii de natură patrimonială pe o perioadă de doi ani, fără o justificare acceptată de Conferinţa naţională ori de către Congres, aceasta îşi pierde calitatea de membru afiliat.
Art. 18. Consiliul director poate solicita excluderea din FFR a unei asociaţii afiliate prin votul a cel puţin 2/3 din membrii săi. Consiliul director va înştiinţa în scris, cu cel puţin 30 zile înainte de întrunirea sa asociaţia în cauză cu privire la motivele pentru care i se cere excluderea. Se va acorda posibilitatea ca asociaţia respectiva să fie reprezentată şi să-şi susţină punctul de vedere la şedinţa unde i se va lua în dezbatere propunerea de excludere. Numai votul în Conferinţa naţională sau Congresul F.F.R. poate confirma excluderea unui membru propus în acest sens de Consiliul director.
Art.22 - (1) Membrii Consiliului director şi preşedinţii Comisiilor de specialitate nu pot fi revocaţi decât de către Congres, ca organ suprem care i-a ales (art.28).
(2) În cazul demisiei sau decesului, locul vacantat în Consiliul director va fi imediat ocupat de membrul supleant aflat pe poziţia eligibilă următoare în urma votului din Congresul F.F.R. Orice membru al Consiliului director care fără o motivaţie întemeiată nu a participat ori nu şi-a exprimat în scris punctul de vedere cu privire la ordinea de zi a trei întruniri consecutive ale Consiliului director, va fi considerat demisionar, postul sau devenind vacant. El nu va putea candida la alegerile din viitoarea legislatură.
(3). Preşedinţii comisiilor de specialitate demisionari sau în incapacitate de a-şi exercita atribuţiile vor fi înlocuiţi provizoriu cu persoane aprobate prin vot în Consiliul director prin votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor. Preşedinţii provizorii de comisii trebuie supuşi validării în următoarea Conferinţă naţională sau Congres .
(4) În mod excepţional, membrii Consiliului director, inclusiv preşedintele, vicepreşedintele, trezorierul si secretarul FFR, precum si preşedinţii comisiilor de specialitate pot fi suspendaţi din funcţii de către Consiliul Director, cu votul a cel puţin 2/3 din membrii acestuia. Suspendarea din funcţie trebuie supusa votului in următoarea Conferinţa naţională sau Congres. În caz de suspendare a preşedintelui F.F.R. de către Consiliul director, consiliu trebuie să convoace un Congres extraordinar în termen de 45 zile de la data deciziei de suspendare.
Motivele pentru care se poate decide suspendarea de către Consiliul director a unei persoane cu funcţie de conducere în F.F.R. sunt:
a) Acţiuni care afectează grav activitatea sau imaginea Federaţiei ori a membrilor din structurile de conducere şi execuţie;
b) decizii definitive cu caracter penal ale instanţelor de judecată;
Orice persoană cu funcţii de conducere în F.F.R. care devine obiectul unei condamnări penale trebuie să notifice acest fapt către Consiliul Director în termen de o lună din momentul in care condamnarea devine definitivă şi irevocabilă. Consiliul director va lua în discuţie la prima şedinţă situaţia creată şi va decide prin vot dacă persoana respectivă va continua sau nu să-şi exercite funcţia de conducere în F.F.R.
c) În cazul suspendării, demisiei sau incapacităţii de a-şi exercita funcţia a preşedintelui F.F.R. pentru o perioada de cel puţin 3 luni, atribuţiile sale sunt preluate de către prim-vicepreşedinte, sau in lipsa acestuia, de către vicepreşedinte.


Art.23 - (1) Toate categoriile de membri ai F.F.R. se angajează să soluţioneze pe cale amiabilă litigiile izvorâte din activitatea filatelică , îndiferent de natura lor, apelând la jurisdicţia arbitrală organizată în cadrul F.F.R.
(2) Apelarea la instanţele judecătoreşti se va face numai dacă demersurile facute în conformitate cu prevederile paragrafului precedent, nu s-au soldat cu stingerea litigiului. În acest caz, la cererea petentului, Biroul Executiv al Consiliului director are obligaţia de a-i preda, în copie, documentele administrate de către Comisia de arbitraj în faza de conciliere amiabilă.

Art.24 - (1) Jurisdicţia arbitrală este exercitată de o Comisie de arbitraj formată din 3-5 membri aleşi, de către părţile în litigiu.
(2) Alegerea membrilor Comisiei de arbitraj se face dintr-o listă de persoane aprobată de Congresul Federaţiei.
(3) Membrii aflaţi în litigiu stabilesc data şi aleg localitatea în care urmează să aibă loc arbitrajul, urmând să suporte, în cote convenite, toate cheltuielile necesare deplasării şi cazării Comisiei de arbitraj în localitatea respectivă.
(4) În comisia de arbitraj nu pot fi alese persoane care fac parte din structura organelor de conducere ale părţilor aflate în litigiu.
(5) Hotărârile Comisiei de arbitraj se iau cu majoritate de voturi, sunt defînitive şi se consemnează în registrul de procese verbale al acesteia.

Capitolul IV
ORGANIZAREA FEDERAŢIEI FILATELICE ROMÂNE.

Secţiunea 1
Dispoziţii comune

Art.25 - (1) Organele de conducere ale F.F.R. sunt:
a) Congresul F.F.R
b) Conferinţa naţională
c) Consiliul director, care are în subordine nemijlocită Secretariatul general, comisiile de specialitate, redacţia revistei „Filatelia”, colectivul editorial şi alte organe de execuţie prevăzute în statutul F.F.R.
d) Biroul executiv al Consiliului director
(2) Comisia de cenzori ca organ de control al activităţii economico-financiare şi gestionare a F.F.R.

Secţiunea a 2-a

Organe de conducere
1. Congresul Federaţiei

Art.26 - (1) Congresul este organul suprem de conducere al F.F.R.
(2) Congresul ordinar se întruneşte o dată la 2 ani în cursul primei părţi a trimestrului I.
(3) Congresul extraordinar se întruneşte în următoarele cazuri:
a) Inexistenţa mijloacelor financiare necesare continuării activităţii;
b) Necesitatea adoptării unui nou statut sau de modificare a celui în vigoare determinată de o nouă stare de drept ori de fapt în care F.F.R. trebuie să-şi desfăşoare activitatea.
c) Solicitarea in scris a jumătate plus unu din membrii F.F.R.
d) Solicitarea in scris a 2/3 plus unu din membrii Consiliului director.
e) Suspendarea preşedintelui F.F.R. prin decizia Consiliului director

Art.27 - (1) Congresul ordinar se convoacă de către Biroul executiv al Consiliului director, printr-o notă scrisă care trebuie trimisă membrilor afiliaţi cu cel puţin 30 de zile înainte de data fixată.
(2) La nota de convocare a Congresului se anexează proiectul ordinii de zi.
(3) Documentele ce urmează a se supune dezbaterii Congresului sunt:
a) Raportul Consiliului director,
b) Raportul Comisiei de cenzori,
c) Bilantul contabil şi contul de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul anterior Congresului,
d) Propunerile de modificare a Statutului în vigoare,
e) Proiectul planului expoziţional şi atribuirea organizării manifestărilor filatelice naţionale,
f) Propunerile de măsuri privînd organizarea „Zilei mărcii poştale româneşti” şi a „Zilei filatelistului”.
g) Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul următor,
h) Propunerile motivate de acordare a titlului de „Membru de Onoare al F.F.R.”
i) Propunerile de ratificare a membrilor donatori şi asociaţi.
j) Alte documente.
(4) Materialele prevăzute la aliniatul precedent se trimit membrilor afiliaţi odata cu nota de convocare pentru participarea la Congres.
(5) Ordinea de zi a unui Congres ordinar al F.F.R. se stabileşte de către Consiliul director.

Art.28 - (1) Congresul este statutar constituit prin prezenţa delegaţilor autorizaţi ai unui număr de cel puţin jumătate plus unul din membrii afiliaţi.
(2) Atribuţiile Congresului sunt:
a) Aprobă Statutul F.F.R., precum şi eventualele modificări care sunt propuse;
b) Analizează, dezbate şi aprobă rapoartele Consiliul director şi ale Comisiilor de specialitate, modul de organizare şi de desfăşurare a activităţii F.F.R.;
c) Aprobă bugetul anual de venituri şi cheltuieli al F.F.R., bilanţul şi conturile de execuţie;
d) Alege prin vot secret preşedintele F.F.R. pentru următorii doi ani.
e) Alege prin vot secret pentru următorii doi ani Consiliul director şi Comisia de cenzori;
f) Desemnează trezorierul si secretarul general al F.F.R. dintre persoanele alese în Consiliul director.
g) Alege pentru următorii doi ani preşedinţii comisiilor specializate şi redactorul-şef al revistei „Filatelia”;
h) Aprobă planul expoziţional anual şi al celorlalte manifestări filatelice de nivel naţional;
i) Aprobă măsurile privind organizarea „Zilei mărcii poştale” şi a „Zilei filatelistului”;
j) Acordă titlul de „Membru de Onoare al FFR” unor persoane fizice sau juridice care au adus o contribuţie deosebită la dezvoltarea filateliei romaneşti.
k) Ratifică membrii activi, donatori şi asociaţi aprobaţi de Consiliul director sau Conferinţa naţionala.
l) Se pronunţă asupra moţiunilor, interpelărilor şi propunerilor primite;
m) Aprobă statul de funcţiuni al personalului angajat;
n) Aproba cuantumul taxei de înscriere şi al cotizaţiei anuale;
o) Autorizează adeziunea sau retragerea F.F.R. dintr-o uniune, un grup sau o federaţie internaţională;
p) Poate stabili masurile de dizolvare şi lichidare a Federaţiei, precum şi destinaţia bunurilor rămase după lichidare.
q) Exercită orice alte atribuţii prevazute de lege sau în Statut în calitatea să de organ suprem de conducere al F.F.R..

Art.29 - Membrii activi sunt reprezentaţi la Congres de o delegaţie alcătuită din cel mult două persoane, fiecare delegaţie având dreptul la un singur vot deliberativ.

Art.30 - (1) Un membru activ poate fi reprezentat de un alt membru activ, dacă are împuternicire specială în acest sens, semnată şi parafată de către organul său de conducere.
(2) La Congres participă de drept preşedintele F.F.R., secretarul general, ceilalţi membri ai Consiliului director, precum şi preşedinţii comisiilor de specialitate. Deţinerea unei funcţii de conducere în F.F.R. nu conferă automat drept de vot deliberativ persoanei fizice respective. Singurele voturi deliberative statutar exprimate în Congres sunt cele ale delegaţilor asociaţiilor membre active.
(3) Consiliul director poate invita să ia parte la Congres, fără drept de vot deliberativ:
a) Membrii onorifici;
b) Redactori şefi ai publicaţiilor şi editurilor din subordinea F.F.R.
c) Reprezentanţi ai altor organe de execuţie sau ajutatoare;
d) Comisari şi membri de juriu pentru expoziţii internaţionale;
e) Expozanţi din tară sau străinătate cu rezultate deosebite în activitatea expoziţională;
f) Experţi filatelici recunoscuţi;
g) Persoane care au primit sarcini punctuale din partea Consiliului director;
h) Invitaţi speciali;
i) Observatori.

Art.31 - Participarea ca delegat la Congres se face pe baza împuternicirii emise de organele de conducere ale membrilor activi şi respectiv de către Consiliul director (pentru membrii săi şi preşedinţii comisiilor de specialitate).

Art.32 - (1) Congresul alege prin vot secret Preşedintele F.F.R.
(2) Acesta supune apoi votului Congresului candidaţii pentru calitatea de membru al Consiliului director. Asupra acestora Congresul se va pronunţă de asemenea prin vot secret.
(3) Pentru candidatura la funcţia de membru in Consiliul director este obligatorie calitatea de membru al uneia din asociaţiile constitutive ale F. F. R.. Candidaţii pentru Consiliul director trebuie să fie majori şi să se bucure de deplinătatea exerciţiului drepturilor lor civice.

Art.33 - (1) Congresul alege pentru doi ani Consiliul director, care este format din 15 membri:
1 – Preşedintele Federaţiei
1 – Prim-vicepreşedinte
1 – Vicepreşedinte
1 - Secretar general
1 – Trezorier
10 – Membri
(2) Candidaţii la Consiliul director care nu sunt aleşi intre cei 15 devin membri supleanţi. În cazul vacantării unor locuri din Consiliul director, membrii supleanţi sunt confirmaţi de Consiliul director ca membri ai săi in ordinea numărului de voturi obţinute in Congres.
(2). Preşedintele, prim-vicepreşedintele, vicepreşedintele, secretarul general şi trezorierul constituie Biroul executiv al Consiliului director.
(3). Dupa alegerea prin vot secret a membrilor Consiliului director, prim-vicepreşedinte, vicepreşedinte devin acei aleşi în Consiliu care au în ordine cel mai mare număr de voturi. Secretarul general şi trezorierul sunt desemnaţi de Congres prin vot deschis dintre ceilalţi aleşi în Consiliul director.
(4). Dovedirea ca false a actelor depuse aferente candidaturii la oricare din funcţiile de conducere în F.F.R. antrenează încetarea imediată a exercitării respectivei funcţii, care se va considera drept vacantată de către Consiliul director.

Art.34 - (1) Candidaturile pentru Consiliul director pot fi formulate în scris de cei în cauză sau pot fi propuse de oricare dintre membrii F.F.R. Inclusiv la Congres se primesc propuneri de candidaturi.
(2) Candidaturile se înregistrează la secretariatul Congresului, în ordinea primirii lor. În baza lor se întocmesc buletinele de vot în vederea alegerilor, pe care candidaţii sunt trecuţi în ordinea înscrierii.
(3) Toţi candidaţii la Consiliul director, la funcţia de preşedinte al F.F.R., sau de preşedinţi ai comisiilor de specialitate trebuie să prezinte declaraţie scrisă şi semnată pe propria răspundere că nu au colaborat cu Securitatea ca poliţie politică. Consiliul director ales va înainta către forurile competente ale statului în termen de o săptămână după congres cererea de verificare a dosarelor de securitate ale celor aleşi în funcţiile amintite mai sus. În eventualitatea în care vor fi identificaţi ca şi colaboratori ai Securităţii ca poliţie politică, respectivii vor fi consideraţi în mod automat demişi din funcţie.
Art.35 - (1) Congresul alege o Comisie de validare compusă din 3-5 membri, din care un preşedinte şi un secretar.
(2) Membrii Comisiei de validare nu pot face parte din rândul delegaţilor la Congres care figurează pe lista candidaţilor
(3) Comisia de validare are urmatoarele atributii:
a) Verifică împuternicirile delegaţilor şi lista cu ceilalţi participanţi, aprobată de Consiliul director şi propune deschiderea lucrărilor Congresului;
b) Efectuează numărătoarea voturilor şi validează alegerile.

Art.36 - (1) Hotărârile Congresului se adoptă cu jumătate plus unu din voturile împuterniciţilor prezenţi. Fac excepţia primirea sau retragerea calităţii de membru al F.F.R. şi ratificarea cererilor de afiliere, care necesita o majoritate de 2/3 din totalul membrilor F.F.R.
(2) Odată ales preşedintele F.F.R., in cazul votului deschis votul sau este cel care decide în caz de egalitate de voturi.
(3) Dacă cu ocazia unui vot deschis se realizează egalitate între doi candidaţi după două tururi, se trece la votul secret. Dacă şi după acesta se menţine egalitatea, preşedintele F.F.R. va alege între cele două candidaturi.

Art.37 - Hotărârile Congresului F.F.R. se comunică membrilor afiliaţi în termen de 30 de zile de la încheierea lui.

Art.38 - (1) Acolo unde statutul nu prevede altfel, hotărârile Congresului sunt luate prin vot deschis cu majoritatea simplă a celor prezenţi sau împuterniciţi.
(2) Votul secret poate fi acceptat in locul celui deschis dacă este cerut de cel puţin jumătate plus unu dintre membrii prezenţi. Alegerea preşedintelui şi a celorlalţi membri ai Consiliului director, se realizează obligatoriu prin vot secret.
(3) Pentru a fi validat ca preşedinte al federaţiei, un candidat trebuie sa obţină votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor F.F.R. Daca după doua tururi de scrutin candidatul sau cei doi candidaţi ajunşi in turul al II-lea nu întrunesc votul a jumătate plus unu din numărul de membri ai F.F.R., candidaturile respective se considera invalidate de către Congres si se reia alegerea preşedintelui cu alte candidaturi.
(4) Membrii care nu pot participa la lucrările Congresului pot fi reprezentati prin procură. Un delegat nu poate reprezenta la Congres mai mult de trei membri ai F.F.R.
(5) Votul prin corespondentă, în cunoştinţă de cauză, este de asemenea valabil exprimat;
(6) Preşedintele in exerciţiu al F.F.R. deschide si conduce lucrările Congresului. După alegeri, noul preşedinte preia preşedinţia Congresului.
(6) Se întocmeşte o listă de prezenţă cuprinzand membrii aflati efectiv la lucrari şi pe cei reprezentati, care va fi certificată de către comisia de validare.
(7) Daca cvorumul nu este atins, şedinţa se suspendă. Ea va fi reluată după cel puţin o oră. Dacă nici atunci nu sunt reprezentaţi jumătate plus unu din numărul de membri ai F.F.R., Congresul se reprogramează peste cel puţin 45 de zile, cu notificarea în scris a acestui fapt către membrii F.F.R. La reprogramarea Congresului, acesta va fi considerat statutar indiferent de numărul celor prezenti.
(8) Hotărârile luate de Congres în limitele legii şi ale Statutului, sunt obligatorii inclusiv pentru membrii Federaţiei care nu au luat parte la lucrări, s-au abţinut, ori au votat împotrivă.

2. Conferinţa naţională

Art.39 (1) Conferinţa naţională se reuneşte în anul dintre congresele F.F.R., în partea a doua a primului trimestru, la convocarea Consiliului director. Conferinţa naţională extraordinară poate să fie convocată la cererea Consiliului director sau la cererea scrisă a cel puţin o treime din membrii activi.
(2) Convocarea se va face printr-o notă care trebuie trimisă de către Biroul Executiv membrilor activi cu cel puţin 30 de zile înainte de data stabilită.
(3) La nota de convocare a Conferinţei naţionale se anexează proiectul ordinii de zi.
(4) Documentele ce urmează a se supune dezbaterii Conferinţei naţionale sunt:
a) Raportul Biroului executiv al Consiliul director;
b) Raportul Comisiei de cenzori;
c) Bilanţul contabil şi contul de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul anterior;
d) Proiectul planului expoziţional şi atribuirea organizării manifestărilor filatelice naţionale;
e) Propunerile de măsuri privind organizarea „Zilei mărcii poştale româneşti” şi a „Zilei filatelistului”;
f) Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul următor;
g) Alte documente.
Art.40 - (1) Conferinţa naţională este statutar constituită prin prezenţa reprezentanţilor a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor afiliaţi.
(2) Atribuţiile Conferinţei naţionale sunt:
a) Analizează, dezbate şi aprobă rapoartele Consiliului director şi Comisiilor de specialitate, modul de organizare şi de desfăşurare a activităţii F.F.R.;
b) Supune discuţiei şi aprobă bugetul anual de venituri şi cheltuieli al F.F.R., bilanţul şi conturile de execuţie;
c) Aprobă planul expoziţional anual şi al celorlalte manifestări filatelice de nivel naţional;
d) Aprobă măsurile privind organizarea „Zilei mărcii poştale” şi a „Zilei filatelistului”;
e) Ratifică afilierea membrilor care au fost aprobati de către Consiliul director;
f) Se pronunţă asupra moţiunilor şi interpelărilor;
g) Exercită orice alte atribuţii legale în calitatea sa de organ de conducere al F.F.R..

Art.41 - (1) Membrii afiliaţi sunt reprezentaţi la Conferinţa naţională în condiţii ca si cele specificate pentru Congres.

Art.42 - Dreptul de vot deliberativ se exercită în aceleaşi condiţii ca şi cele specificate pentru Congres.

Art.43 - Moţiunile şi interpelările referitoare la schimbarea unei decizii luate anterior de către Consiliul director trebuie trimise în scris Secretarului general al F.F.R. cu cel puţin 7 zile înainte de Conferinţa naţională.
Art.44 - Hotărârile Conferinţei naţionale se adoptă cu jumătate plus unu din voturile valabil exprimate ale împuterniciţilor prezenţi, cu excepţia celor privind retragerea calităţii de membru şi ratificarea cererilor de afiliere, care se iau cu o majoritate de două treimi din totalul membrilor F.F.R.

Art.45 - Hotărârile Conferinţei naţionale a F.F.R. se comunică membrilor afiliaţi în termen de 30 de zile de la încheierea să.

3. Consiliul director

Art.46 - Consiliul director este organul conducător al F.F.R. şi asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor Congresului şi Conferinţelor naţionale în perioada dintre acestea.

Art.47 - (1) Consiliul director se întruneşte la convocarea Preşedintelui F.F.R. cel puţin o dată pe trimestru. Consiliul îşi poate ţine şedinţele dacă sunt prezenţi cel puţin două treimi din membrii săi şi ia hotărâri cu cel puţin jumătate plus unu din voturile membrilor care îl compun.

Art.48 - (1) Consiliul director se întruneşte trimestrial şi ori de cate ori este convocat de preşedinte, de prim-vicepreşedinte (în cazul indisponibilităţii preşedintelui) sau de către majoritatea simplă a membrilor săi.
(2) Consiliul director se poate întruni, delibera şi va decide legal în orice localitate din Romania, desemnată pentru şedinţa respectivă cu votul majorităţii simple a membrilor săi, de obicei în localităţile care sunt gazda unor manifestări filatelice deosebite.
(3) Cand un membru al Consiliului director demisionează sau devine inapt să-şi exercite atribuţiile, membrul supleant cu cel mai mare număr de voturi primite în Congres va fi desemnat de Consiliu pentru a ocupa locul vacantat.
(4) Membrii Consiliului director îşi asumă funcţiile în mod benevol, fără remunerare, şi sunt responsabili de execuţia mandatelor.
(5) Cheltuielile angajate în interesul societatii le sunt rambursate pe baza de justificare cu documente fiscale, după acordul preşedintelui.
(6) Consiliul director este investit cu puteri depline pentru a gira şi administra interesele şi activităţile F.F.R.
Art.49 - La şedinţele Consiliului director pot participa ca invitaţi persoane fizice sau reprezentanţi ai unor persoane juridice, membri sau nu ai asociaţiilor membre, care prin capacitatea şi specializarea lor înţeleg să ajute F.F.R. la îndeplinirea obiectivelor sale.

Art.50 - Atribuţiile Consiliului director sunt următoarele:
a) Alege vicepreşedinţii şi membrii Comisiilor de specialitate ale F.F.R;
b) Aprobă planul expoziţional anual şi al celorlalte manifestări filatelice la nivel naţional;
c) Aprobă măsurile privind organizarea „Zilei mărcii poştale” şi a „Zilei filatelistului”;
d) Aprobă statul de funcţiuni şi limitele salarizării personalului angajat al F.F.R.
e) Girează activitatea curentă a F.F.R. în perioada dintre congrese.
f) Supervizează activitatea Biroului executiv.

Art.51 - Dacă una din funcţiile în Consiliul director se vacantează, prin demisie sau din alte cauze, ea va fi girată de un membru desemnat de Consiliul director, urmând ca la prima Conferinţă naţională sau Congres se aibă loc alegeri pentru funcţia vacantă.
Art.52 - Membrii Consiliului director sunt reeligibili.
Art.53 - După fiecare şedinţă a Consiliului director, se întocmeşte un proces verbal, care va fi semnat de către secretarul general, ajutat sau înlocuit, daca este necesar, de către unul din membrii Consiliului desemnat prin vot în acest sens. Documentul întocmit se păstrează la sediul Federaţiei pe suport cu foi numerotate, după ce acestea au fost supervizate de către preşedintele în exerciţiu din şedinţa respectivă. O copie a acestui document va fi trimisă obligatoriu şi membrilor Consiliului director, inclusiv celor care în mod motivat nu au luat parte la şedinţă. La prima reuniune a Consiliului director, aceştia din urma pot să prezinte în scris eventualele dezacorduri cu hotărârile luate.
Art.54 - Pentru fiecare vot în Consiliul director, scrutinul secret devine de drept daca el este cerut chiar de către un singur membru prezent.

4. Biroul executiv al Consiliului director

Art.55 - (1) Biroul executiv al Consiliului director este organul executiv al F.F.R. în perioada dintre şedinţele Consiliului director, fiind alcătuit din preşedinte, prim-vicepreşedinte, vicepreşedinte, secretarul general şi trezorier.

Art.56 - (1) Biroul executiv se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie la convocarea Preşedintelui sau a trei din membrii săi; îşi poate ţine şedinţele dacă sunt prezenţi cel puţin patru din membrii săi şi ia hotărâri valabile statutar cu cel puţin trei din voturile membrilor care îl compun.
(2) Biroul executiv prezintă către Consiliul director rapoarte privind activitatea sa la fiecare şedinţă a Consiliului.

5. Preşedintele F.F.R.

Art.57 - (1) Preşedintele reprezintă F.F.R. în raporturile acesteia cu alte persoane fizice sau juridice şi are calitatea de a reprezenta federaţia în fata justiţiei, în baza unui mandat scris primit pentru fiecare caz de la Consiliul director.
(2) Preşedintele conduce desfăşurarea şedinţelor Biroului executiv, ale Consiliului director, Conferinţele naţionale şi Congresele F.F.R.
(3) În perioada de absenţă sau incapacitate temporară a preşedintelui, atribuţiunile sale sunt preluate de către prim-vicepreşedintele federaţiei.
(4) Delegarea reprezentarii în justiţie se poate face numai prin procură specială.

Art.58 - (1) Preşedintele F.F.R. este ales pentru un mandat de 2 (doi) ani de către Congresul F.F.R..
(2) O persoană poate îndeplini funcţia de preşedinte al F.F.R. maximum 2 (două) mandate de câte 2 (doi) ani, consecutive sau nu.
(3) Dacă funcţia de preşedinte se vacantează prin demisie sau din orice alte cauze, ea va fi girată de către prim-vicepreşedinte, care va îndeplini funcţia de preşedinte interimar până la primul Congres sau Conferinţă naţională, când se vor face noi alegeri.

6. Secretariatul general

Art.59 - Secretariatul general al F.F.R. este organul de administraţie curentă a acesteia şi îşi exercită atribuţiile în subordinea directă a Consiliului director, reprezentat în perioada dintre şedinţe de Biroul executiv.

Art.60 - Secretariatul general este condus de secretarul general şi este compus din personalul încadrat în muncă potrivit statului de funcţiuni aprobat de Consiliul director. Consiliul director poate desemna un secretar general adjunct.

7. Trezoreria generală

Art.61 (1) Trezorierul general asigură gestiunea bunurilor materiale şi financiare ale F.F.R.
(2) Trezorierul are drept de semnătură doar împreună cu Preşedintele pentru efectuarea plăţilor şi încasărilor.
(3) Trezorierul ţine evidenţa contabilă în mod regulat, prezentând rapoarte financiare Congresului. El este descărcat de gestiune numai după avizul Comisiei de cenzori.

8. Comisiile de specialitate

Art.62 - Comisiile de specialitate ale F.F.R. sunt organe consultative, de îndrumare, propagandă şi consultanta ştiinţifică. Ele îşi desfăşoară activitatea sub îndrumarea Consiliului director, în concordanţă cu programele aprobate de acesta.

Art.63 - (1) Comisiile de specialitate şi preşedinţii acestora se votează de către Congres la propunerea Consiliului director pentru o perioadă de 2 (doi) ani.
(2) Comisiile de specialitate şi celelalte organe ajutătoare sunt compuse dîn 3-5 membri care au competenţă în domeniul respectiv. Fiecare comisie are un vicepreşedinte, ales de Consiliul director.
(3) În caz de vacantare a unui post de preşedinte al Comisiei de specialitate, Consiliul director va numi pe aceasta functie un alt membru al Comisiei care îşi va exercita atribuţiunile în mod provizoriu, până la Conferinţa sau Congresul următor, când se organizează alegeri.
(4) În activitatea lor, comisiile pot solicita ajutorul unor consultanţi de specialitate.

Art.64 - Comisiile de specialitate, revista şi editura F.F.R. funcţionează pe baza regulamentului aprobat de Congres şi a programelor anuale aprobate de Consiliul director.

Art.65 - Comisiile de specialitate au obligaţia de a prezenta anual Consiliului director, spre aprobare, raportul şi programul lor de activitate.

Secţiunea a 3-a
Comisia de cenzori

Art.66 - (1) Controlul activităţii economico-fînanciare şi de gestionare a F.F.R. se efectuează de Comisia de cenzori care se compune din specialişti în domeniile economic sau financiar.
(2) Comisia de cenzori este compusă din 3-5 membri, din care un preşedinte, un vicepreşedinte, un secretar şi 2 membri. Funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte, secretar ai Comisiei se aleg de către componenţii Comisiei.
(3) Comisia de cenzori este îndependentă şi răspunde numai în faţa Congresului F.F.R. Cenzorii nu pot face parte din Consiliul director.
(4) Preşedintele Comisiei de cenzori iar, în lipsă acestuia, vicepreşedintele sau un înlocuitor, poate să asiste la şedinţele Consiliului director şi are drept de vot consultativ.

Art.67 - (1) Comisia de cenzori are sarcina executării controlului de fond de fond asupra gestionarii şi gospodăririi mijloacelor materiale şi băneşti ale F.F.R., verificând respectarea normelor legale cu privire la:
a) Existenţa, întegritatea şi păstrarea bunurilor de orice fel;
b) Utilizarea mijloacelor materiale şi băneşti;
c) Efectuarea încasărilor şi plăţilor de orice fel;
d) Conducerea evidenţei contabile şi realitatea datelor înscrise în bilanţuri şi conturi de execuţie.
(2) În exercitarea atribuţiilor săle, Comisia de cenzori are dreptul să efectueze controale inopinate - ori de câte ori consideră necesar – în toate locurile unde se păstrează şi se vehiculează valori materiale şi băneşti ale Federaţiei.
(3) Controlul gestionar de fond se execută cel puţin o dată pe an şi se prezintă Conferinţei naţionale precum şi Congresului.

Art.68 - La cererea membrilor Comisiei de cenzori, toate persoanele care păstrează, utilizează şi vehiculează valori materiale şi băneşti ale F.F.R. au următoarele obligaţii:
a) Să prezinte pentru verificare valorile de orice fel pe care le păstrează, gestionează sau utilizează;
b) Să pună la dispoziţie toate documentele necesare controlului;
c) Să ofere date, informaţii şi explicaţii verbale sau în scris – după caz – în legătură cu obiectivele controlului.

Art.69 - În exercitarea atribuţiilor prevăzute de prezentul statut, Comisia de cenzori are următoarele obligaţii:
a) Să execute controlul gestionar de fond în condiţiile şi termenele stabilite;
b) Să încheie acte de control după fiecare acţiune;
c) Să propună măsuri de prevenire şi înlăturare a neregulilor constatate, recuperarea pagubelor şi stabilirea răspunderilor în conformitate cu reglementarile în vigoare.

Art.70 - Comisia de cenzori îşi desfăşoară activitatea pe baza planurilor de control aprobate de Congres şi dă anual rapoarte Conferinţei naţionale ori Congresului cu privire la activitatea ei.

Capitolul V
MANIFESTĂRI FILATELICE

Art.71 - (1) F.F.R. organizează următoarele manifestări filatelice:
a) Expoziţii;
b) „Ziua mărcii poştale româneşti”
c) „Ziua filatelistului”
d) Alte manifestări filatelice (conferinţe, simpozioane, târguri etc.).
(2) „Ziua mărcii poştale româneşti” şi „Ziua filatelistului” sunt mărci înregistrate ca activităţi proprii ale F.F.R. şi nu se vor putea desfăşura sub egida altor autorităţi.

Art.72 - (1) F.F.R. organizează expoziţii la nivel naţional sub patronajul sau auspiciile sale, precum şi expoziţii bilaterale sau multilaterale internaţionale, în colaborare cu federaţii membre ale FIP şi FEPA.
(2) Expoziţiile organizate de membrii F.F.R. se desfăşoară în concordanţă cu Regulamentul expoziţiilor aprobat de Congres.
(3) Cererile pentru obţinerea patronajului sau acordarea auspiciilor adresate F.F.R. se aprobă de către Consiliul director şi se supun validării de către Conferinţa naţională ori Congres odată cu prezentarea planului expoziţiilor şi a altor manifestări filatelice. În cadrul acestor cereri trebuie să se menţioneze:
a) Denumirea persoanei fizice sau juridice solicitante şi motivele pe care se întemeiază cererea;
b) Denumirea expoziţiei, perioada şi locul organizării ei;
c) Premiile oferite (categorii, genuri, valori etc.);
d) Numele şi prenumele comisarului general al expoziţiei,
e) Bugetul de venituri şi cheltuieli al expoziţiei, care se aprobă de către Biroul executiv al Consiliul director în situaţiile în care F.F.R. finanţează în totalitate sau parţial expoziţia preconizată.
(4) Preşedintele comitetului de organizare, membrii acestuia, precum şi juriile se aprobă de Consiliul director al F.F.R., ţinând cont şi de propunerilor organizatorilor.

Art.73 - La expoziţiile organizate de F.F.R. pot participa:
a) Membrii asociaţiilor membre;
b) Membrii organizaţiilor naţionale filatelice membre la F.I.P., F.E.P.A., F.I.S.A. şi F.I.P.O.

Art.74 - (1) Participarea la expoziţiile internaţionale organizate de F.I.P., F.E.P.A., F.I.S.A. şi F.I.P.O. se aprobă de către Consiliul director al F.F.R.
(2) Pentru a asigura selectarea unor exponate de succes în competiţiile internationale, Biroul executiv va solicita şi avizul consultativ scris al comisiilor de specialitate.
(3) Filateliştii din asociaţiile membre, care sunt invitaţi în nume personal să participe cu exponate la expoziţii internationale organizate de către federaţii naţionale membre la F.I.P., vor înştiinţa în scris şi secretariatul F.F.R. despre participare şi rezultatele obţinute pentru evidenţa activităţilor filatelice din cadrul F.F.R.

Capitolul VI
MIJLOACE MATERIALE ŞI FINANCIARE,
VENITURI ŞI CHELTUIELI

Art.75 - (1) Mijloacele materiale şi financiare ale F.F.R. sunt următoarele:
a) Mijloace materiale: clădiri, autovehicule, utilaje, mobilier, aparatură tehnică, obiecte de birotica, cataloage, lucrări de specialitate, literatură filatelică, reviste, portofoliu de timbre şi alte efecte poştale etc.
b) Mijloace financiare: bani (lei şi valută convertibilă), cecuri bancare şi alte valori.
(2) Dobândirea în proprietate sau în folosinţă a mijloacelor materiale şi financiare se face în condiţiile Legii.

Art.76 - F.F.R. realizează venituri şi cheltuieli astfel:
a) Venituri: taxa de aderare, cotizaţii, valorificări de materiale filatelice, suprataxe dîn vânzarea diverselor vignete („Ziua mărcii poştale româneşti” , „Ziua filatelistului” etc.), taxe de intrare la manifestări filatelice, taxe pentru executarea expertizelor filatelice, taxe pentru consultaţii şi evaluări de colecţii filatelice, chirii sau alte activităţi anexe, beneficii realizate dîn vânzarea publicaţiilor şi lucrărilor editate, beneficiile societăţilor comerciale proprii, dividendele obţinute din acţiuni, sponsorizari sau legate, publicitate internă şi externă, donaţii şi subvenţii, dobânzi provenite din plasarea sumelor disponibile, penalităţi, alte surse de venituri.
b) Cheltuieli: salariile angajaţilor, îndemnizatiile cenzorilor, impozite, cote de asigurări sociale, ajutoare de şomaj, întreţinerea localurilor, reparaţii la imobile şi mobilier, achiziţii de cărţi, cataloage, reviste şi alte materiale pentru bibliotecă, organizarea de expoziţii şi alte manifestări filatelice, subvenţii acordate membrilor afiliaţi, reclamă şi publicitate, procurări de mijloace fixe şi obiecte de înventar, îndemnizaţii, prime acordate salariaţilor, premii atribuite filateliştilor care obţin rezultate apreciabile la expoziţii filatelice de prestigiu, deplasări în ţară şi străinătate în interesul dovedit al F.F.R., rechizite şi imprimate, cheltuieli de altă natură.

Art.77 - În bugetul de venituri şi cheltuieli, veniturile reprezintă limita minimă de realizat, iar cheltuielile limita maximă de efectuat.

Art.78 - Cheltuielile se aprobă de Preşedintele F.F.R. după obţinerea acordului Biroului executiv menţionat în procesul verbal de şedinţă şi în limita sumelor prevăzute în buget.

Art.79 - (1) Excedentele înregistrate la sfârşitul anului bugetar vor fi destinate creării următoarelor fonduri:
a) Fondul de rezervă;
b) Fondul de dezvoltare;
c) Fondul de ajutor.
(2) Fondurile prevăzute la aliniatul 1 se vor putea foloşi astfel:
a) Fondul de rezervă – pentru acoperirea deficitelor bugetare sau a pagubelor provocate dîn cauze de forţă majoră;
b) Fondul de dezvoltare – pentru învestiţii, participarea în calitate de asociat sau acţionar în cadrul unor alte societăţi comerciale, în condiţiile Legii;
c) Fondul de ajutor – pentru ajutorarea unor membri ai mişcării filatelice româneşti sau familiilor lor, în caz de strictă necesitate.

Capitolul VII
DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE

Art.80 - (1) F.F.R. poate înstitui „titluri de onoare” şi medalii pentru a fi conferite unor personalităţi din viaţa publică internă şi internaţională care, aparţinând sau nu vreunei asociaţii membre, au adus servicii excepţionale şi au contribuit la progresul societăţii româneşti, al culturii şi al filateliei.
(2) Titlurile de „Membru de onoare” acordate de A.F.R. (Asociaţia Filateliştilor dîn Romania) predecesoare a F.F.R. sunt recunoscute.

Art.81 - (1) Patrimoniul fostei „AFR” rămâne în proprietatea F.F.R. de la data constituirii acesteia.
(2) Bunurile mobile şi imobile ale fostelor Filiale Judeţene din cadrul fostei A.F.R. precum şi ale cercurilor filatelice componente rămân în proprietatea asociaţiilor filatelice succesoare constituite la nivel local.
(3) În caz de revendicare a dreptului de proprietate, litigiile vor fi soluţionate în înstanţă în conformitate cu legislaţia în materie .

Art.82 - (1) F.F.R. se poate dizolva numai la cererea unui număr de toţi membrii afiliaţi, cu aprobarea unui Congres extraordinar care va fi convocat în acest sens.
(2) În caz de dizolvare, Congresul desemnează, cu majoritate simplă de voturi unul sau mai mulţi lichidatori autorizaţi.
(3) Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.
(4) După dizolvarea F.F.R., patrimoniul acesteia se predă în custodie Asociaţiei Filateliştilor din Bucureşti până la reconstituirea unui alt reprezentant al mişcării filatelice din Romania.
(5) După deducerea obligaţiilor Federaţiei, fondurile fînanciare vor fi livrate într-un cont distinct al A.F.B., care le poate folosi doar pentru paza, conservarea, taxele şi impozitele aferente bunurilor mobile şi imobile primite în custodie.

Art.83 – Preşedintele Federaţiei sau orice alta persoană desemnată de Consiliul director este mandat cu îndeplinirea formalităţilor de înregistrare la justiţie a Statutului, conform legislaţiei în vigoare.

1 comment:

  1. Dupa ce am citit cu mare atentie textul acestui Proiect de STATUT, pot spune fara nici un fel de retinere, ca ACEST TEXT de Proiect ar trebui discutat pe durata a cel putin doua zile intr-un Congres organizat statutar cu participarea TUTUROR actualelor asociatii afiliate la FFR.
    Probabil ca inca mai pot fi adaugate cateva articole, se mai pot perfectiona unele, dar este in mod evident un proiect de Statut pentru acesti ani, ai unei Romanii europene.

    ReplyDelete

Google PageRank CheckerFree counter and web statsClicky Web Analytics